streda 29. mája 2024

EU: Zákon o nulovej bilancii emisií

Prijatím zákona o nulovej bilancii emisií (NZIA) sa Európska únia vydáva na cestu posilnenia domácich výrobných kapacít kľúčových čistých technológií. Vytvorením jednotného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre odvetvie výroby čistých technológií NZIA zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť priemyselnej základne EÚ a podporí vytváranie kvalitných pracovných miest a kvalifikovanej pracovnej sily. Posilnením domácej výroby technológií s nulovou bilanciou emisií v EÚ zníži NZIA riziko, že závislosť od fosílnych palív nahradíme technologickou závislosťou od vonkajších aktérov. To zase prispeje k tomu, aby bol náš energetický systém čistejší a bezpečnejší, pričom cenovo dostupné a doma vyrobené čisté zdroje energie nahradia nestály dovoz fosílnych palív.

NZIA stanovuje referenčnú hodnotu pre výrobnú kapacitu strategických technológií s nulovou bilanciou emisií s cieľom uspokojiť aspoň 40 % ročných potrieb EÚ na zavedenie do roku 2030. Referenčná hodnota poskytuje výrobcom a investorom predvídateľnosť, istotu a dlhodobé signály a umožňuje sledovať pokrok. Na podporu projektov zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a zvýšenie dostupnosti úložísk CO2 v Európe stanovuje NZIA aj cieľ 50 miliónov ton ročnej injektážnej kapacity v geologických úložiskách CO 2 v EÚ do roku 2030. Okrem stanovenia cieľov nové nariadenie zlepší podmienky pre investície do technológií nulovej bilancie emisií zjednodušením a zrýchlením postupov udeľovania povolení, znížením administratívnej záťaže a uľahčením prístupu na trhy. Verejné orgány budú musieť pri postupoch obstarávania čistých technológií a aukciách zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov zohľadňovať udržateľnosť, odolnosť, kybernetickú bezpečnosť a ďalšie kvalitatívne kritériá. Členské štáty budú môcť podporiť súbor technológií s nulovou bilanciou emisií, akými sú solárne fotovoltaické, veterné a tepelné čerpadlá, jadrové technológie, vodíkové technológie, batérie a sieťové technológie, a to vytvorením "strategických projektov", ktoré by mali prioritné postavenie na vnútroštátnej úrovni, kratšie lehoty na udeľovanie povolení a zjednodušené postupy. Energeticky náročné priemyselné odvetvia, ako oceliarsky, chemický alebo cementársky priemysel, ktoré vyrábajú komponenty používané v týchto technológiách nulovej bilancie emisií a ktoré investujú do dekarbonizácie, možno takisto podporiť prostredníctvom opatrení v zákone. Vytvorenie údolí zrýchlenia s nulovou bilanciou emisií ďalej uľahčí vytváranie klastrov priemyselnej činnosti s nulovou bilanciou emisií v EÚ.

Nový zákon zahŕňa tiež opatrenia na investície do vzdelávania, odbornej prípravy a inovácií so zriadením akadémií s nulovou čistou hodnotou priemyselných akadémií na vyškolenie 100 000 pracovníkov do troch rokov a podporu vzájomného uznávania odborných kvalifikácií. Zriadia sa experimentálne regulačné prostredia na testovanie inovačných technológií s nulovou bilanciou emisií za pružných regulačných podmienok. Napokon, platforma nulovej bilancie emisií v Európe bude slúžiť ako centrálne koordinačné centrum, kde Komisia a krajiny EÚ môžu diskutovať a vymieňať si informácie, ako aj zhromažďovať informácie od zainteresovaných strán.