štvrtok 29. júna 2017

EU: Nové pravidlá uľahčia cezhraničné insolvenčné konania
Od pondelka 26. júna t.r. začínajú v Európskej únii platiť nové pravidlá o cezhraničných insolvenčných konaniach, ktoré sa zameriavajú na účinnejšie a efektívnejšie vymáhania pohľadávok v tejto oblasti.


Pre podniky to bude znamenať ľahšiu reštrukturalizáciu a pre veriteľov vyššiu návratnosť. Nariadenie zároveň zabezpečuje uznávanie súdnych rozhodnutí súvisiacich s insolvenčnými konaniami v rámci celej EÚ.

Hlavné prvky nových pravidiel:
•             Širší rozsah pôsobnosti: Nové pravidlá sa vzťahujú na širšiu škálu vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní. Určité moderné a efektívne typy vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní neboli zastrešené starým súborom pravidiel, čiže nemohli byť použité v cezhraničných prípadoch. Odteraz je možné na záchranu podnikov alebo na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov v iných krajinách EÚ uplatniť moderné vnútroštátne reštrukturalizačné konania.

•             Zvýšená právna istota a ochrana proti bankrotovej turistike: Ak dlžník premiestni svoje sídlo krátko pred tým, ako podá návrh na insolvenčné konanie, súd bude musieť starostlivo preskúmať všetky okolnosti prípadu s cieľom zistiť, či je premiestnenie sídla skutočné a či sa ním nesleduje využitie miernejších pravidiel insolvenčného konania. Vnútroštátny súd bude musieť overiť, že dlžník nekoná ako „bankrotový turista“.
•             Zvýšené šance na záchranu spoločností: Nové pravidlá vylučujú „vedľajšie konania“ (konania začaté súdmi v inom členskom štáte EÚ ako v štáte, v ktorom má spoločnosť sídlo). Uľahčí sa tým reštrukturalizácia podnikov v cezhraničnom kontexte. Pravidlá súčasne poskytnú záruky na zabezpečenie záujmov miestnych veriteľov.
•             Insolvenčné konania skupiny spoločností: Novými pravidlami sa zavádza rámec pre insolvenčné konania skupiny spoločností. Zvýši sa tým efektívnosť insolvenčných konaní zahŕňajúcich jednotlivých členov skupiny spoločností. Na druhej strane sa takouto úpravou zvýšia šance na záchranu skupiny ako celku.
•             Prepojenie insolvenčných registrov: Vnútroštátne elektronické insolvenčné registre budú do leta 2019 prepojené v celej EÚ. Zjednoduší sa tým získavanie informácií o insolvenčných konaniach v iných krajinách EÚ.