piatok 23. júna 2017

SR: Daňové zmeny

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely daňových zákonov. Okrem novely zákona o dani z príjmov je to aj novela daňového poriadku, ktorá prinesie viacero zmien. Novelou sa mení inštitút daňového tajomstva a zavádza sa index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia v boji proti daňovým únikom.

Už v súčasnosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej webstránke zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, platiteľov DPH či zoznam daňových dlžníkov a ďalšie. V budúcnosti by k nim mal pribudnúť aj zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu, alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. Zverejňovanie týchto informácií môže zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv. Zoznamy by mali mať teda aj psychologický efekt, pričom by slúžili ako ďalší nástroj pre verejnú kontrolu vykonávanú napr. tretím sektorom. Ďalšou novinkou je index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. Finančná správa bude interne „známkovať“ firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. K tým, ktorí si svoje povinnosti plnia včas a riadne bude finančná správa pristupovať inak ako k subjektom, ktoré si svoje povinnosti neplnia tak ako majú.


Novela zákona o dani z príjmov sa zameriava na inovácie. Navrhuje sa zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj. Novým prvkom v oblasti podpory inovácií je zavedenie tzv. patent boxu, ktorý umožní čiastočné oslobodenie od dane z príjmov z komerčného využívania nehmotných aktív. Návrhom zákona dochádza aj k zmene systému poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých, a to adresným poskytovaním zvýhodnenia priamo daňovníkom čerpajúcim úvery na bývanie. Zvýhodnenie má formu daňového bonusu, čo umožní daňovníkom dosahujúcim nízke príjmy čerpať toto zvýhodnenie, aj keď výška ich daňovej povinnosti je nižšia ako poskytované zvýhodnenie.