štvrtok 22. júna 2017

Upozorňujeme: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora
Každá firma, ktorá od 1. februára 2017 chce obchodovať  so štátom v objeme vyššom ako 100.000€ alebo v úhrne 250.000€ v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu.

Firmy, ktoré obchodovali so štátom pred účinnosťou tzv. protischránkového zákona (pred 1. februárom 2017), dostali pol roka na dodatočné zaregistrovanie sa v novom registri, ak majú so štátom platné zmluvy a spĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. stanovený finančný limit). Rovnakú lehotu na preregistráciu majú aj spoločnosti, ktoré boli do februára zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Tieto boli síce do nového registra „preklopené“ automaticky, ale cez oprávnenú osobu si musia zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladiť zapísané údaje v registri. Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ak spĺňajú finančné limity), držiteľov banského oprávnenia, držiteľov povolení na podnikanie podľa zákona o energetike, osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ako aj osôb poverených správcom výberu mýta.

Polročné prechodné obdobie pre zápis sa skončí 31. júla 2017. Nesplnenie povinnosti dodatočnej registrácie alebo preregistrácie môže mať za následok, že štát odstúpi od zmluvy, prípadne môže bez sankcií prestať plniť svoje zmluvné povinnosti. Do polovice júna evidujeme v registri partnerov verejného sektora už 2612 zapísaných subjektov. Ďalších 11194 subjektov bolo do neho premigrovaných z registra konečných užívateľov výhod, ktorý viedol Úrad pre verejné obstarávanie. Všetky úkony v rámci registračného konania vykonáva jedine oprávnená osoba.  Oprávnenou osobou  môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná uviesť úplné a pravdivé údaje o  konečných užívateľoch výhod. Za pravdivosť týchto údajov spoluzodpovedá a zároveň ručí aj za zaplatenie prípadnej sankcie, ktorá firme hrozí ak sa preukáže, že v registri zapísané údaje sú zlé, nepravdivé alebo neúplné.

Firmy, ktoré boli zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod na Úrade pre verejné obstarávanie a ktoré nespĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. z dôvodu, že nadobúdajú plnenia len pod limit uvedený v zákone), preregistráciu absolvovať nemusia, pričom po skončení prechodného obdobia budú bez následného uloženia sankcie z registra vymazané.