streda 25. októbra 2017

e-Government: Samostatné elektronické schránky pre hasičov
Od 24. októbra 2017 sú na ÚPVS zriadené samostatné elektronické schránky pre krajské aj okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.  

Svoje podania určené uvedeným organizačným útvarom Ministerstva vnútra SR tak môžete  adresovať už priamo do zriadený e-schránok Hasičského a záchranného zboru na portáli slovensko.sk.

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na elektronické doručovanie, musí byť aktivovaná na doručovanie.

Schránky orgánov verejnej moci sú aktivované na doručovanie súčasne s ich zriadením. Povinne aktivované boli tiež všetky schránky právnických osôb (1. júl 2017). Občania a fyzické osoby – podnikatelia si o aktiváciu môžu požiadať kedykoľvek.