štvrtok 4. januára 2018

Aktuálne: Biele kone aj osobná zodpovednosť

Prvým januárovým dňom roku 2018 nadobudlo účinnosť viacero úprav právnych predpisov, ku ktorým patrí aj novela Obchodného zákonníka. 

Už 8. novembra 2017 nadobudla účinnosť časť zákona zameraná na špekulatívne fúzie spoločností, teraz sa k nej pridali opatrenia zvyšujúce mieru zodpovednosti štatutárov a spoločníkov firiem.  V zmysle schválenej novely tak už nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom mala byť spoločnosť v úpadku. Rovnako sa zakazuje, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor.

Zavádza sa aj vyššia zodpovednosť štatutárov a spoločníkov. S účinnosťou od 1. januára 2018 možno napríklad uplatňovať zodpovednosť voči:
- Spoločníkovi obchodnej spoločnosti, ktorý ju ovláda, a spôsobil jej úpadok.
- Tzv. faktickému štatutárovi, t.j. osobe, ktorá síce „formálne“ nikdy nebola ustanovená do funkcie štatutára, avšak vykonáva najvyššie obchodné vedenie spoločnosti.
- Štatutárom, ktorí podali oneskorene (resp. vôbec nepodali) návrh na vyhlásenie konkurzu a súd konkurz nemohol vyhlásiť pre nedostatok majetku; rozhodnutie o náhrade škody bude znamenať diskvalifikáciu.
Zrejme kľúčové je posilnenie zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú veriteľom, ak nie je včas podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Štatutári budú osobne zodpovedať za škodu, ktorú tým spôsobia veriteľom a rozhodnutie súdu o náhrade škody môže znamenať diskvalifikáciu štatutára. Navyše, nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas bude trestným činom.

Aby sa zabránilo prevádzať firmy na „biele kone", zavádza sa povinnosť, že na vymenovanie do funkcie štatutára bude potrebné mať podpisový vzor úradne overený pred notárom alebo matrikou osobne. Ďalším opatrením je zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie. Ak sa niekto stane „bielym koňom", môže byť trestne stíhaný. Rovnako sa to vzťahuje aj na tých, ktorí prevádzajú svoju účasť v podniku na „bieleho koňa", alebo ktorí tieto úkony sprostredkúvajú.

Zmeny sa dotknú aj možnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Založiť ju nemôže  daňový dlžník a už ani dlžník Sociálnej poisťovne. Na druhej strane už nebude potrebné pri zakladaní spol. s r.o. vždy predkladať potvrdenie správcu dane o tom, že zakladateľ nemá podlžnosti voči Daňovému úradu. Toto potvrdenie bude po novom potrebovať iba ten, kto je vedený v zozname daňových dlžníkov a toto potvrdenie vie eliminovať údaje zapísané v zozname dlžníkov. Súd pri výmaze firmy z Obchodného registra bude skúmať, či firma nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Účinnosť nadobúda aj ďalšie opatrenie, podľa ktorého osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora, ktoré uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, musia plniť subdodávateľom faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor im, t. j. v lehote 30 dní.