streda 3. januára 2018

e-Tlačivá: Finančná správa upozorňuje na zmeny

Elektronicky komunikujúci daňovníci získajú predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel počas prvých dvoch januárových týždňov. Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii tiež počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na svojom portáli a v tlačenej forme na daňových úradoch v druhej polovici januára.  

Ako prvé sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) do 31. januára 2018. Tlačivo je už dostupné na portáli finančnej správy v časti Katalóg elektronických formulárov. Finančná správa zabezpečí už predvyplnené DP k DzMV pre tých daňovníkov, ktorí elektronicky podali DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2016 v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu najneskôr do polovice januára 2018. Na portáli finančnej správy je už zverejnená Informácia k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel, čiže ako pracovať s predvyplneným elektronickým dokumentom.

Ďalší januárový termín, konkrétne 25. január 2018, je posledný deň na podanie kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH a tiež daňového priznania k DPH za uplynulé zdaňovacie obdobie (posledný štvrťrok 2017 alebo december 2017) pre podnikateľov, ktorí sú zároveň platiteľmi DPH. Za tieto zdaňovacie obdobia sa tlačivá nemenia a ostávajú v platnosti tie, ktoré podnikatelia používali počas roka 2017. Dostupné sú na portáli finančnej správy v časti Katalóg elektronických formulárov. Pre zdaňovacie obdobia od januára 2018 budú však účinné už nové tlačivá daňového priznania k DPH, ktoré budú k dispozícii od začiatku februára 2018 a prvýkrát ich bude potrebné podať do 26. februára 2018.

Medzi najdôležitejšie daňové termíny roka patrí koniec marca, resp. 3. apríl v roku 2018, kedy je posledný deň na podanie daňového priznania pre daň z príjmu za predchádzajúci rok. Finančná správa upozorňuje, aby si daňovníci neodkladali túto povinnosť až na posledný možný termín po veľkonočných sviatkoch, ale aby daňové priznanie podali skôr. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A sa nemenilo a je dostupné na portáli v časti Katalóg elektronických formulárov. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DPFO B) a daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPO) sa menia. Nové vzory týchto tlačív ovplyvnila novela zákona o dani z príjmov, ktorú  schválili poslanci Národnej rady SR až v decembri. Tlačivá tak budú zverejnené postupne v priebehu januára.