streda 9. mája 2018

EU: Výzva pre odborníkov na on-line ekonomiku

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie prihlášok odborníkov, ktorí majú záujem podporiť prácu strediska EÚ pre monitorovanie on-line ekonomiky. 

Vytvorenie strediska bolo oznámené v rámci návrhu nových pravidiel pre on-line platformy s cieľom vytvorenia spravodlivého, transparentného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre malé podniky a obchodníkov. Monitorovacie stredisko bude sledovať a zohľadňovať aktuálne výzvy aj príležitosti v oblasti digitálneho hospodárstva. Cieľom výzvy je vybrať 15 nezávislých expertov s odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti on-line ekonomiky. Títo experti budú stredisku pomáhať počas najmenej dvoch rokov v oblastiach prístupu a využitia údajov, algoritmického rozhodovania, klasifikácii a transparentnosti, ako aj v oblasti potenciálnych diskriminačných postupov platforiem voči ich používateľom. Osobitnú pozornosť by mali venovať vývoju politík a regulačných prístupov v Európe.

Úlohou pracovnej skupiny bude vypracovať stanoviská a správy, ktoré pomôžu tvorcom politík na európskej aj vnútroštátnej úrovni rozvíjať európsky prístup k on-line platformám. V závislosti od dosiahnutého pokroku a na základe poznatkov získaných vďaka monitorovaciemu stredisku Európska komisia posúdi, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia, a to v lehote troch rokov.

Prihlášky je možné posielať do 5. júna. Informácie o výzve možno nájsť na https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-experts-observatory-online-platform-economy.