štvrtok 10. mája 2018

Interreg Europe: IV. verejná výzva v programovom období 2014-2020

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť do 22. júna 2018 zaslať svoj projekt prostredníctvom online systému. 

Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové orgány. Slovenskí partneri môžu prostredníctvom projektovej spolupráce nadobudnúť know-how v implementácii politík a programov regionálneho rozvoja cez výmenu skúseností, osvedčených postupov a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík.

Vyhlásená verejná výzva bude pokrývať opäť všetky tematické ciele:
- výskum, technologický vývoj a inovácie,
- konkurencieschopnosť MSP,
- nízkouhlíkové hospodárstvo,
- životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. Žiadatelia môžu využiť na overenie relevantnosti projektového zámeru pre čerpanie prostriedkov z programu Interreg Europe aj interaktívny nástroj interregeurope.eu/self-assessment/. Aplikačný balík dokumentov pre vyhlásenú výzvu bude zverejnený na interregeurope.eu/apply/. Bližšie informácie o programe spolupráce získate aj na mhsr.sk/eu-a-fondy/europska-uzemna-spolupraca/interreg-europe-2014-2020.

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe ponúka individuálne konzultácie k projektom. Termín je možné si dohodnúť elektronicky na interregeurope@mhsr.sk, alebo telefonicky na 02/4854 5019.