pondelok 12. novembra 2018

Výzva: Vyše 100.000 eur na regionálny rozvoj


Úrad vlády SR vyhlásil na svojom webovom sídle druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov  Michalovce a Stropkov do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018. Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129.625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
      
Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR vlada.gov.sk. Žiadosti so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja alebo poštou na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením. Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.