štvrtok 15. novembra 2018

EU: Nižšie ceny, vyššia rýchlosť a väčšia bezpečnosť smarftónov

Európsky parlament schválil balík telekomunikačných pravidiel, ktoré obmedzia ceny cezhraničných hovorov v rámci Európskej únie, umožnia prechod na 5G siete a zavedú systém núdzového varovania.

Nová legislatíva zavádza od 15. mája 2019 cenový strop na hovory do iných členských štátov EÚ na úrovni 19 centov za minútu, cena cezhraničnej textovej (sms) správy v rámci EÚ by mala byť maximálne 6 centov. Parlamentom schválené predpisy majú zvýšiť ochranu používateľov smartfónov a webových služieb, akými sú Skype či WhatsApp a posilniť bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkajú šifrovania. Zavedú tiež právo ponechať si telefónne číslo počas jedného mesiaca po ukončení kontraktu, právo na refundáciu nevyužitého predplateného kreditu po vypovedaní zmluvy, ako aj kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zneužitia v procese zmeny poskytovateľa.

Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Cieľom tohto opatrenia je v súlade s plánom EÚ do roku 2020 zabezpečiť, aby bola 5G sieť dostupná aspoň v jednom väčšom meste v každom členskom štáte EÚ. Nová legislatíva ukladá členským štátom povinnosť zaviesť do 42 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti systém spätnej komunikácie využívajúci linku 112 - takzvaný systém reverzného čísla 112. Ten by mal v prípadoch bezprostrednej mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy umožniť varovanie občanov nachádzajúcich sa v danej oblasti, a to prostredníctvom textovej správy alebo mobilnej aplikácie.

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych predpisov. Cenové stropy na cezhraničné hovory v rámci EÚ by mali nadobudnúť účinnosť už 15. mája 2019.