streda 20. marca 2019

Výzva: Podpora duševného zdravia na rok 2019

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory duševného zdravia na rok 2019. Celkovo na to vyčlenilo 100.000 eur, pričom maximálna výška jednej dotácie je 33.000 eur a najnižšia výška 7.000 eur.

Predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je možné do 20. mája. Žiadosti následne vyhodnotí komisia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Cieľom je podpora zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu, rozvoj komunitnej starostlivosti o duševne chorých - programy zamerané na podporu všetkých vekových skupín s akcentáciou na podporu zachovania duševného zdravia detí a adolescentov a integráciu duševne chorých do komunity. Žiadať o dotáciu môžu právnické aj fyzické osoby.

Okrem podrobného projektu so štruktúrovaným rozpočtom žiadateľ predkladá doklad o zriadení alebo založení (ak je žiadateľ právnická osoba), doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov aj čestné vyhlásenie o vyrovnaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. Ďalšími povinnými dokladmi sú: potvrdenie konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, potvrdenie príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, potvrdenie inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Rovnako musí žiadateľ poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Napokon aj doklad, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.