pondelok 11. marca 2019

Zelená domácnostiam II: Nové sadzby podpory

V národnom projekte podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) platia nové sadzby podpory pri jednotlivých zariadeniach a mení sa aj spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok.

Zmeny v systéme uprednostňovania žiadostí o príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) vyplývajú zo schválenej úpravy operačného programu Kvalita životného prostredia. Nový spôsob uprednostnenia sa týka žiadostí o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v rodinných domoch, ktoré vykonali opatrenia na zníženie spotreby energie a tiež v rodinných a bytových domoch, ktoré nemajú možnosť využívať teplo zo systémov centrálneho zásobovania. V minulosti boli žiadosti domácností, ktoré tieto podmienky splnili, uprednostnené zvýhodneným poradím pri schvaľovaní žiadostí. V pokračovaní projektu budú žiadosti schvaľované v poradí, v akom budú doručené. Uprednostňovať sa bude zvýšením hodnoty poukážky. V žiadostiach domácností, ktoré splnia jedno kritérium, sa hodnota poukážky zvýši o 10 % oproti základnej sadzbe. Pri rodinných domoch, ktoré splnia dve kritériá, sa hodnota zvýši o 25 %.

Podľa zverejnených všeobecných podmienok projektu bude pri slnečných kolektoroch príspevok na 1 kilowatt (kW) od 400 eur do 500 eur, pri tepelných čerpadlách od 272 eur do 340 eur a pri kotloch na biomasu od 80 eur do 100 eur. Maximálne bude môcť domácnosť získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo a 1.500 eur na kotly na biomasu. V bytových domoch sa príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pohybuje od 400 eur po 440 eur pri splnení jediného uprednostňujúceho kritéria týkajúceho sa dostupnosti centrálneho zásobovania teplom. Pre bytové domy naďalej zostáva povinnou podmienkou energetický audit, ktorý navrhne zariadenie s optimálnym výkonom po zohľadnení potenciálu úspor energie. Podporený výkon závisí od počtu bytov, maximálne je to 1 kW na byt. Pri kotloch na biomasu môžu bytové domy získať príspevok 80 eur až 88 eur na 1 kW. Maximálny podporovaný výkon je obmedzený na 7 kW na byt.

Pri fotovoltických systémoch sa uprednostňovali inštalácie, ktoré využívali akumuláciu energie v batériách zvýhodneným poradím a tiež možnosťou získať finančný bonus na investíciu do batérií. V pokračovaní projektu už nebude pri fotovoltike žiadna forma uprednostnenia inštalácií s akumuláciou. Zrušený je aj bonus na akumuláciu, ale samotné batérie a ich príslušenstvo budú naďalej oprávneným výdavkom. Príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických systémov sa oproti pilotnému projektu zníži o polovicu na 500 eur na jeden inštalovaný kW výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na zariadenie s výkonom 3 kW je 1.500 eur. Sadzby podpory boli zmenené tak, aby bolo možné naplniť merateľné ukazovatele nového projektu týkajúce sa inštalovaného výkonu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. V rámci projektu Zelená domácnostiam II budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.