utorok 9. apríla 2019

EU: Nebezpečné hračky aj automobily

Európska komisia zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky. Európske orgány si v minulom roku vymenili 2.257 varovaní o nebezpečných výrobkoch. K najviac nahlasovanej kategórii výrobkov patrili hračky (31 %), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (19 %) a odevy, textil a módne doplnky (10 %). Hlavnými nahlasovanými rizikami boli chemické riziká a riziká poranenia (po 25 %) a ďalej riziko zadusenia v prípade detí (18 %).

Stiahnutie od používateľa je jedným z najbežnejších opatrení na zníženie rizík, ktoré nebezpečné výrobky predstavujú. Podiel úspešne stiahnutých výrobkov od používateľov však zostáva vo všeobecnosti nízky. Výsledky nového prieskumu týkajúceho sa tejto otázky poukazujú na skutočnosť, že až jedna tretina respondentov vedome naďalej používa výrobky stiahnuté od používateľov. Z toho vyplýva, že oznámenia o sťahovaní výrobkov od používateľov nemusia mať veľký vplyv na spotrebiteľov a/alebo spotrebitelia nie sú dostatočne zreteľne informovaní o existujúcich rizikách. Viac ako polovica všetkých zistených nebezpečných výrobkov pochádza z Číny. Spolupráca s čínskymi orgánmi v oblasti bezpečnosti výrobkov zostáva prioritou, no jej výsledky sú neisté. Komisia v tejto súvislosti naďalej spolupracuje s príslušnými čínskymi orgánmi. Týka sa to aj zvyšovania informovanosti o pravidlách bezpečnosti výrobkov, ktoré treba spĺňať pri predaji spotrebiteľom v Európskej únii (EÚ).

Systém včasného varovania už od roku 2003 zabezpečuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu a/alebo priamo od používateľov kdekoľvek v Európe. Vďaka tomu sa môžu v celej EÚ prijímať primerané následné opatrenia (zákaz/pozastavenie predaja, stiahnutie z trhu alebo od používateľov, resp. zamietnutie dovozu colnými orgánmi). Európska komisia premenovala systém včasného varovania na systém Safety Gate. Má vlastné verejné webové sídlo, ktoré umožňuje prístup k týždennej aktualizácii varovaní zaslaných vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do systému. Každý týždeň sa na nej zaznamená a uverejní približne 50 varovaní. Na webovom sídle je k dispozícii aj osobitný portál Business Gateway, cez ktorý môžu podniky rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný.