utorok 25. júna 2019

EU: Náhradný cestovný doklad

Európska komisia privítala konečné schválenie návrhu na vytvorenie moderného náhradného cestovného dokladu Európskej únie (EÚ) zo strany ministrov členských štátov. Od roku 1996 môžu občania EÚ, ktorým počas ich ciest v zahraničí ukradnú pas, alebo ho stratia, získať náhradné cestovné doklady aj na veľvyslanectvách alebo konzulátoch členských štátov EÚ, ktorých nie sú štátnymi príslušníkmi. 

Stratené alebo odcudzené pasy tvoria vyše 60 % prípadov konzulárnej pomoci poskytovanej občanom EÚ. Starý formát však nespĺňal moderné bezpečnostné normy, akými sú moderné tlačiarenské techniky či ochrana pred kopírovaním prostredníctvom bezpečnostných hologramov. Niektoré členské štáty ich preto prestali používať. Nový náhradný cestovný doklad EÚ bude vychádzať z formátu a bezpečnostných prvkov nálepky pre schengenské víza. Súčasťou tohto formátu, ktorý sa bude ľahko používať, bude aj priestor na potrebné tranzitné vízum a vydať by vám ho mali do 7 pracovných dní (s niekoľkými výnimkami). Členské štáty musia nové pravidlá transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 2 rokov po tom, ako Európska komisia prijme zostávajúce technické predpisy o požiadavkách na dizajn a bezpečnosť.

Ak v zahraničí neexistuje veľvyslanectvo alebo konzulát vlastného členského štátu, občania EÚ majú právo žiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ, napr. v prípade potreby núdzového cestovného dokladu (napríklad v dôsledku straty alebo krádeže pasu), zadržania alebo ako obeť trestného činu, pri závažnej nehode alebo vážnom ochorení, repatriácie v prípade núdze či úmrtia. Členské štáty EÚ musia poskytnúť tzv. nezastúpeným občanom EÚ akúkoľvek pomoc, ktorú by poskytli svojim vlastným štátnym príslušníkom. Táto podpora sa môže v jednotlivých členských štátoch EÚ líšiť. Existujú tiež pravidlá, do akej miery môžu rodinní príslušníci občanov EÚ, ktorí nie sú členmi EÚ, získať pomoc. Ak nezastúpení občania EÚ žiadajú o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát iného členského štátu EÚ, musia preukázať svoju totožnosť predložením cestovného pasu alebo preukazu totožnosti. Ak boli ich dokumenty odcudzené či stratené, ich štátna príslušnosť sa môže preukázať inými prostriedkami, vrátane overenia u orgánov konzulárnych úradov ich vlastného členského štátu EÚ.