pondelok 15. júla 2019

EU: Európsky inovačný a technologický inštitút

Európska komisia navrhla aktualizáciu právneho základu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ako aj jeho nový strategický inovačný program na roky 2021 – 2027.

EIT je nezávislý orgán EÚ vytvorený v roku 2008, ktorý posilňuje inovačnú schopnosť Európy. Prijaté návrhy zosúladia EIT s budúcim programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). Tým sa napĺňa záväzok komisie ďalej podporovať inovačný potenciál Európy. S navrhovaným rozpočtom vo výške 3 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 600 miliónov EUR alebo o 25 % v porovnaní so súčasným strategickým inovačným programom (2014 – 2020), bude EIT financovať činnosti existujúcich a nových znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a podporí inovačnú kapacitu 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

EIT v súčasnosti podporuje osem ZIS, ktoré spájajú podniky, univerzity a výskumné centrá formou cezhraničných partnerstiev. Strategický inovačný program na roky 2021 – 2027 má dosiahnť tieto ciele:
1. Zvyšovanie regionálneho vplyvu znalostných a inovačných spoločenstiev: V budúcnosti EIT vďaka rozvoju regionálnych podporných stratégií posilní svoje siete. Budú sa do nich zapájať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podniky aj výskumné organizácie. Výber spolupracujúcich partnerov a príprava činností ZIS budú inkluzívnejšie. ZIS budú takisto rozvíjať prepojenia na stratégie pre inteligentnú špecializáciu, čo je iniciatíva EÚ na podporu hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest tým, že každému regiónu sa umožní identifikovať a rozvíjať vlastné konkurenčné výhody.
2. Rozvoj inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania: EIT bude podporovať 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania finančnými prostriedkami, odbornými znalosťami a poradenstvom, ktoré im umožnia rozvíjať hospodárske činnosti v ich oblasti záujmu. Inštitút bude navrhovať a realizovať činnosti najmä v krajinách s nižšou inovačnou kapacitou. EIT bude pritom stavať na úspešných politických iniciatívach, ako je HEInnovate, bezplatný nástroj na sebahodnotenie pre všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, alebo rámec pre hodnotenie vplyvu na regionálne inovácie, ktorý umožní univerzitám posúdiť, ako podporujú inovácie v regiónoch, v ktorých majú sídlo.
3. Zakladanie nových ZIS: EIT zriadi dve nové ZIS v oblastiach, ktoré sú najviac relevantné pre politické priority programu Horizont Európa. Prvé nové ZIS sa má zameriavať na kultúrny a kreatívny priemysel a začiatok jeho pôsobenia je naplánovaný na rok 2022. Toto odvetvie má vysoký potenciál rastu, venujú sa mu mnohé miestne iniciatívy, je veľmi atraktívne pre občanov a vhodne dopĺňa existujúcich osem ZIS. O prioritnej oblasti druhého nového ZIS, ktoré začne fungovať v roku 2025, sa rozhodne neskôr.

Revidovaným nariadením o EIT sa zabezpečuje väčšia právna zrozumiteľnosť a zosúladenie s rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. Nový právny základ takisto zavádza jednoduchý a zjednodušený model financovania EIT, ktorého cieľom je účinnejšie podporiť ďalšie súkromné a verejné investície. Okrem toho posilňuje riadiacu štruktúru EIT.

Nariadenie o EIT, ako aj rozhodnutie Európskej komisie o strategickom inovačnom programe na roky 2021 – 2027 budú predložené Európskemu parlamentu a Rade na diskusiu a prijatie.