štvrtok 12. septembra 2019

Výzva: Smart city

Viac ako 1 milión eur je vyčlenených na podporu Smart city projektov v slovenských mestách. Ide o dotáciu na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Žiadosť je možné predkladať do 4. októbra 2019.

Predmetom je poskytovanie pomoci de minimis vo forme dotácie určenej inovatívnym malým a stredným podnikom na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a aplikovanie jej výsledkov do praxe. Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza je zameraná na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť a analyzovať potenciál projektu a pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a jeho udržateľnosť. Maximálna výška pomoci v rámci prvej fázy je 20.000 eur. Druhá fáza je zameraná na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania inovácií do praxe. Maximálna výška pomoci pre príjemcu v rámci druhej fázy je 150.000 eur.

V rámci pilotnej výzvy v roku 2018 získalo podporu 10 projektov inovatívnych malých a stredných firiem v rôznych oblastiach aplikácie technológií za účelom zlepšenia života v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Poprad, Hlohovec, Banská Štiavnica, Dolný Kubín a Senec. Ich realizáciu MH SR podporilo sumou takmer 500-tisíc eur a mali by byť realizované do marca 2020. Rozdielom v porovnaní s doterajšími schémami, ktoré realizuje rezort v oblasti podpory MSP, je uplatnenie prvku spolupráce medzi podnikom a mestom. Práve týmto spojením, ktoré je založené na vzájomnom konsenze, sa rezort snaží o efektívne využitie verejných zdrojov - podporuje nápad, resp. proces zrodu myšlienky, až po jeho reálne uplatnenie v praxi.

Najneskorší termín na predkladanie žiadostí je 4.október 2019. Viac informácií nájdete na adrese https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2019, v sekcii „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách".