pondelok 21. októbra 2019

Aktuálne: Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Najväčšie podujatie zamerané na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude v tomto roku prebiehať od 21. do 25. októbra.

Počas celého týždňa budú na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Jednotlivé inšpektoráty práce zorganizujú vo svojich krajoch viaceré aktivity, besedy, semináre, dni otvorených dverí na inšpektorátoch práce a budú sa venovať aj poskytovaniu bezplatného poradenstva. Zoznam plánovaných aktivít je zverejnený na webovom sídle Národného inšpektorátu práce ip.gov.sk, resp. v časti najnovšie príspevky na stránkach jednotlivých inšpektorátov práce.

Jednou z priorít Európskeho týždňa je propagácia myšlienky dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ďalej EU-OSHA) „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Na webovej stránke healthy-workplaces.eu sú viaceré praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť organizáciám pri zlepšovaní riadenia BOZP a zvyšovaní úrovne BOZP na pracoviskách. Motiváciu môžu zamestnávatelia a zamestnanci čerpať aj z prípadových štúdií agentúry EU – OSHA, ktoré obsahujú príklady dobrej praxe účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia.