utorok 28. januára 2020

Novinka: Elektronizácia Obchodného registra SR

Jednou zo zmien týkajúcich sa Obchodného registra SR v roku 2020 je vylúčenie listinného spôsobu podávania návrhov. Od 1. októbra 2020 bude možné podať návrh registrovému súdu výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára na to určeného. Zmenu definuje § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Elektronický formulár nájdete na portáli slovensko.sk alebo na špecializovanom portáli (Ministerstvo spravodlivosti SR). Znížené sumy súdnych poplatkov za elektronické podania ostávajú nezmenené. Listinné podania návrhov zaslané po 1. 10. 2020 nebudú akceptované. Taktiež aj všetky prílohy elektronického podania musia byť v elektronickej forme.

Ďalšou zmenou týkajúcou sa obchodného registra bude napríklad aj to, že po 1. októbri 2020 sa fyzické osoby nebudú môcť dobrovoľne na vlastnú žiadosť zapísať do obchodného registra (lebo sú už evidované napr. v živnostenskom registri) a tie, ktoré sú tam už dávnejšie zapísané, sa z obchodného registra postupne vymažú. Vyplýva to z ustanovení § 27 ods. 2 v spojení s § 768s Obchodného zákonníka a z dôvodovej správy: „Vzhľadom na súčasnú koncepciu iných verejných (zdrojových) registrov (napr. živnostenský register) je zapisovanie fyzických osôb do obchodného registra kontraproduktívne. Pri súčasnom zapisovaní rovnakých údajov do dvoch zdrojových registrov (živnostenský register a obchodný register) dochádza k nezrovnalostiam na úrovni referenčného registra (register právnických osôb), čo vytvára problémy pri tvorbe elektronických schránok, ktoré majú osoby zapísané v referenčnom registri právnických osôb východiskovo aktivované na doručovanie.“