piatok 17. apríla 2020

COVID-19: Najviac zasiahnuté sektory

Pandémia koronavírusu Covid-19 bude mať dosah na takmer každé odvetvie svetového hospodárstva. Medzi prvú trojicu najviac zasiahnutých sektorov patria doprava, dodávky pre automobilový priemysel a elektronika.

Prvé kolo negatívnych dopadov prišlo po drastických opatreniach na zabránenie šírenia nebezpečného vírusu v Číne. Uzavretie niekoľkých veľkých miest spôsobilo zmrazenie výrobnej aj obchodnej činnosti v krajine. Po implementovaní podobných opatrení v ďalších krajinách (Južná Kórea, Taliansko) nasledovali výrazné zmeny akciových indexov. V súčasnosti, kedy sú blokované veľké ekonomiky najmä v Európe a Severnej Amerike, bola spolu s výrobou a obchodom hlboko zasiahnutá aj lokálna spotreba. Nižší dopyt v týchto regiónoch si vyžiada daň aj na výrobkoch (najmä dlhodobej spotreby) dovážaných z rozvíjajúcich sa ekonomík. Experti z Euler Hermes znížili v 1. kvartáli 2020 rating v rekordných 126 sektoroch, čo je najvyššií počet od začiatku monitorovania v roku 2012. Všetky tieto poklesy sú zapríčinené dopadmi šírenia nákazy Covid-19 na dopyt, ziskovosť a likviditu.

Podľa analýzy Euler Hermes je sektor dopravy najviac zasiahnutým pandémiou Covid-19 vzhľadom na jeho vysokú závislosť od Číny a úzke spojenie s cestovným ruchom aj medzinárodným obchodom. Od počiatočného šoku v Číne bojovali všetky odvetvia dopravy (letecká, námorná, cestná a železničná doprava) s upadajúcim dopytom. Ukazovateľ RPK (Revenue Passenger Kilometers) klesol u najväčších leteckých dopravcov od minulého decembra o 40 % a letecké spoločnosti teraz očakávajú, že sa ich príjmy do konca roku 2020 znížia o najmenej 100 miliárd dolárov, čo ale nebude kompenzované klesajúcimi nákladmi na palivo.

Aj v prípade automobilového priemyslu existuje vysoká závislosť celého sveta na Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete a zároveň aj najväčším výrobcom komponentov pre automobilový priemysel. V oboch týchto ukazovateľoch predstavuje zhruba 30 % celosvetového objemu. Dopad obmedzení Covid-19 v Číne, ako bolo napr. pozastavenie výroby, je preto významný aj pre globálnych výrobcov automobilov, nakoľko väčšina z nich má spoločné podniky v Číne a je ohrozená narušením dodávateľských reťazcov. Šírenie pandémie Covid-19 je veľkou hrozbou aj v Európe a USA, predovšetkým preto, že predstavujú druhý a tretí najväčší automobilový trh (s podielom 23 %, resp. 19 %), ako aj centrum výroby komponentov pre automobilový priemysel (24 %, resp. 12 %), čiže spolu s Čínou pokrývajú až 2/3 svetového trhu. Globálny automobilový trh je podľa odhadov Euler Hermes na ceste k výraznému prepadu (-10 % až -15 % v roku 2020), pesimistickejší scenár v prípade dlhodobej krízy hovorí o prepade dokonca až o 25 %. Automobilový priemysel silne a negatívne reaguje na rôzne hospodárske recesie a často núti zodpovedné orgány zaviesť podporné opatrenia na obmedzenie sociálnych dopadov.

Tretím celosvetovo najvýraznejšie zasiahnutým sektorom je elektronika. Zatvorenie čínskych montážnych závodov spôsobilo zmrazenie objednávok pre producentov polovodičov a iných elektronických komponentov potrebných v moderných zariadeniach spotrebnej elektroniky. Najhoršie sú na tom krajiny ako Južná Kórea (19 % celosvetovej pridanej hodnoty vo výrobe elektronických komponentov), ​​Taiwan (13 %) a Japonsko (12 %), ako aj samotní čínski výrobcovia (19 %). Elektronika taktiež silno reaguje na obdobia hospodárskych recesií. V prípade pokračujúcej pandémie by boli európski a americkí výrobcovia ťažko zasiahnutí poklesom miestnej priemyselnej výroby, zatiaľčo ázijskí výrobcovia, už zasiahnutí šokom v dôsledku opatrení v Číne, by čelili klesajúcemu dopytu.