streda 14. októbra 2020

EU: Námietky voči právnym predpisom o potravinových výrobkoch

Poslanci Európskeho parlamentu vzniesli z dôvodu ochrany zdravia európskych spotrebiteľov, najmä detí, dve námietky voči návrhom Európskej komisie o potravinárskych výrobkoch obsahujúcich oxid titaničitý a akrylamid. Komisia nemôže navrhované opatrenia schváliť a je povinná ich zmeniť, alebo stiahnuť. 

Prvá námietka sa týka zmeny a doplnenia právnych predpisov navrhovaných Európskou komisiou, ktoré stanovujú špecifikácie prídavných látok v potravinách, pokiaľ ide o oxid titaničitý (E 171). Parlament vyzýva Európsku komisiu, aby uplatňovala zásadu predbežnej opatrnosti a vypustila látku E171 zo zoznamu EÚ povolených prídavných látok v potravinách, ktoré sa v súčasnosti používajú hlavne na farbenie cukroviniek, pekárenských a cukrárenských výrobkov, ale aj žuvačiek, cukríkov, čokolád a zmrzliny. Keďže tieto výrobky sú u detí veľmi populárne, poslanci EP sa osobitne obávajú ich potenciálneho veľkého vystavenia tejto doplnkovej látke. Zdôrazňujú, že Francúzsko od 1. januára 2020 zakázalo predaj potravinárskych výrobkov obsahujúcich oxid titaničitý a že 85.000 občanov v celej Európe podpísalo petíciu na podporu francúzskeho zákazu. 

Druhá schválená námietka sa týka návrhu Európskej komisie na zmenu a doplnenie pravidiel stanovujúcich najvyššie prípustné množstvá akrylamidu v určitých potravinách pre kojencov a malé deti. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) už skôr potvrdil, že akrylamid, kontaminujúca látka pri spracovaní, ktorá sa prirodzene vyskytuje pri zahrievaní niektorých potravín, potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny u všetkých vekových skupín. V uznesení poslanci požadujú, aby Európska komisia znížila navrhovanú maximálnu hladinu povolenú pre dva potravinové výrobky, ktoré sa často dávajú kojencom a malým deťom, pretože sú najviac exponované na základe ich telesnej hmotnosti. Zdôrazňujú tiež, že sušienky a sušienky, ktoré sa nevyrábajú špeciálne pre kojencov a malé deti, ale často sa im dávajú, alebo ich dokonca uvádzajú na trh, by mali zodpovedať rovnakým prísnejším požiadavkám.