piatok 16. októbra 2020

EU: Stratégia očkovania voči COVID-19

Kým sa Európa učí žiť s pandémiou, vývoj a rýchle globálne nasadenie bezpečných a účinných očkovacích látok voči COVID-19 zostáva základným kľúčom na riešenie tejto krízy v oblasti verejného zdravia. Komisia presadzuje koordinovaný postup v otázkach očkovacích stratégií pri zavádzaní vakcín. Predstavila kľúčové body, ktoré majú členské štáty zohľadniť vo svojich stratégiách očkovania proti COVID-19 s cieľom pripraviť Európsku úniu a jej občanov na to, že bude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, ako aj na výber prioritných skupín, ktoré by mali byť očkované ako prvé.

V súlade so stratégiou EÚ v oblasti vakcín predstavenou 17. júna sa Európska komisia spolu s členskými štátmi snaží zabezpečiť výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 uzatváraním dohôd o predbežnom nákupe s ich európskymi výrobcami. Každá očkovacia látka bude musieť byť povolená Európskou agentúrou pre lieky, aby zodpovedala normám na bezpečnosť a účinnosť. Členské štáty by teraz mali začať pripravovať spoločnú očkovaciu stratégiu pre zavádzanie vakcín.

Členské štáty by mali okrem iného zaručiť:
  • schopnosť očkovacích tímov poskytovať vakcíny proti COVID-19 vrátane kvalifikovanej pracovnej sily a zdravotníckeho a ochranného vybavenia,
  • jednoduchý a cenovo dostupný prístup cieľových skupín obyvateľstva k očkovacím látkam,
  • nasadenie očkovacích látok s rôznymi vlastnosťami a požiadavkami na skladovanie a prepravu, najmä pokiaľ ide o ich nepretržité chladenie a chladiarenské prepravné a skladovacie kapacity,
  • jasnú komunikáciu o prínosoch, rizikách a význame vakcín proti COVID-19 na posilnenie dôvery verejnosti.
Všetky členské štáty budú mať v závislosti od počtu obyvateľov prístup k vakcínam proti COVID-19 v rovnakom čase. Celkový počet dávok očkovacej látky bude v úvodných štádiách zavádzania obmedzený skôr, ako bude možné zvýšiť objem výroby. V oznámení sa preto uvádzajú príklady nezoradených prioritných skupín, ktoré by krajiny mali zvážiť po tom, čo budú vakcíny proti COVID-19 k dispozícii, vrátane:
  • zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zariadeniach dlhodobej starostlivosti,
  • osôb vo veku nad 60 rokov,
  • osôb, ktorých zdravotný stav môže byť zvlášť ohrozený,
  • kritického personálu,
  • osôb, ktoré nemôžu obmedziť sociálne kontakty,
  • výraznejšie znevýhodnených sociálno-ekonomických skupín.
Kým nedorazia povolené vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a popri sústavnom zabezpečovaní kontinuity iných základných služieb zdravotnej starostlivosti a služieb a programov v oblasti verejného zdravia, musí EÚ naďalej pokračovať v zmierňovaní prenosu vírusu. To sa dá dosiahnuť ochranou zraniteľných skupín a zabezpečením, aby občania dodržiavali preventívne opatrenia. Dovtedy a s najväčšou pravdepodobnosťou aj počas úvodných fáz očkovania budú opatrenia na zmiernenie rizika šírenia ochorenia v komunite, ako napríklad dodržiavanie odstupov, zatvorenie verejných miest a prispôsobenie pracovného prostredia, naďalej slúžiť ako hlavné nástroje verejného zdravia pri kontrole a zvládaní šírenia ochorenia COVID-19.