utorok 13. októbra 2020

EÚ: Mechanizmus preverovania zahraničných investícií

Jednotný rámec Európskej únie (EÚ) na overovanie priamych zahraničných investícií (PZI) je od 11. októbra 2020 plne funkčný. Za posledných osemnásť mesiacov po prijatí prvého nariadenia EÚ o overovaní investícií dosiahli Európska komisia a členské štáty účinnú koordináciu. Dosiahnutý rámec bude nástrojom udržania strategických záujmov Európy na otvorenom trhu EÚ pre investície.

Nariadenie o skríningu priamych zahraničných investícií prijaté v marci 2019 stanovilo celoeurópsky rámec, v ktorom môžu Európska komisia a členské štáty koordinovať svoje kroky v oblasti zahraničných investícií. Po formálnom nadobudnutí účinnosti nariadenia o skríningu priamych zahraničných investícií v apríli 2019 Európska komisia a členské štáty pracovali na zavedení nevyhnutných prevádzkových požiadaviek na uplatňovanie nariadenia od 11. októbra 2020, konkrétne:
  • oznámenie členských štátov EÚ o ich existujúcich vnútroštátnych mechanizmoch skríningu investícií Európskej komisii,
  • zriadenie formálnych kontaktných miest a zabezpečených kanálov na výmenu informácií a analýz v každom členskom štáte aj v rámci Európskej komisie,
  • vývoj postupov pre členské štáty a Európsku komisiu na rýchlu reakciu pri obaváných priamych zahraničných investíciách a na vydávanie stanovísk, 
  • aktualizácia zoznamu projektov a programov v záujme EÚ, ktorý je uvedený v prílohe k nariadeniu.
Na základe odporúčaní Európskej komisie z marca 2020 sa členské štáty tiež dohodli na neformálnej spolupráci pri skríningu priamych zahraničných investícií, ktoré by  mohli ovplyvňovať jednotný trh EÚ. Niekoľko členských štátov zároveň reformuje svoje mechanizmy skríningu či prijíma nové mechanizmy.