utorok 13. októbra 2020

SR: Vývoj zamestnanosti a miezd

Zamestnanosť na Slovensku, s výnimkou informačných a komunikačných činností, klesla podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v auguste t. r.  medziročne vo všetkých odvetviach. Vývoj priemernej mzdy bol pritom priaznivejší, pokles zaznamenali len tri odvetvia.

Zamestnanosť klesla medziročne aj v auguste vo všetkých odvetviach, okrem infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných činností. Najväčšie úbytky už piaty mesiac po sebe boli v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Zamestnanosť sa v auguste medziročne zvýšila len v infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných činnostiach o 2,2 %. Najväčší pokles pretrvával v ubytovaní o 18,7 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,9 %. Znížila sa aj v stavebníctve o 9 %, prie­mysle o 6,7 %, veľkoobchode o 5,1 %, maloobchode o 4,6 %, vy­braných trhových službách o 2,2 %, doprave a skla­do­vaní o 1,9 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1 %.

Medziročný rast priemernej nominálnej mesačnej mzdy v auguste t.r. síce zaznamenala väčšina odvetví, no zatiaľčo v júli klesla medziročne len v ubytovaní, v auguste k nemu pribudli aj priemysel a doprava. V auguste 2020 oproti augustu 2019 najväčší rast mzdy pocítili v malo­ob­chode o 5,3 % (dosiahla 814 eur) a v čin­nostiach reštaurácií a po­hos­tin­stiev o 5,1 % (553 eur). Zvýšila sa aj vo veľ­ko­obcho­de o 3,8 % (1.057 eur), staveb­níc­tve o 2,4 % (761 eur), in­for­mač­ných a ko­muni­kač­ných činnostiach o 2,4 % (1.941 eur), predaji a op­rave motorových vozidiel o 2 % (1.048 eur), vybraných trhových službách o 1,2 % (1.029 eur). Pokles priemernej nominálnej mesačnej mzdy bol už šiesty mesiac po sebe spomedzi vybraných odvetví najväčší v ubytovaní, v auguste medziročne klesla o 5,4 % (dosiahla 753 eur). Nižšia mzda bola aj v doprave a skla­dovaní o 1,3 % (1.007 eur) a v prie­mysle o 0,3 % (1.121 eur). Rovnako aj priemerná reálna mesačná mzda v auguste 2020 vo väčšine odvetví medziročne rástla, pokles zaznamenali štyri odvetvia. V auguste 2020 oproti augustu 2019 vzrástla v maloobchode o 3,8 %, čin­nos­tiach reštaurácií a po­hos­tin­stiev o 3,6 %, veľkoobchode o 2,4 %, sta­veb­níc­tve a in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných činnostiach zhodne o 1 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 %. Najviac klesla v uby­tovaní o 6,7 %, znížila sa aj v do­prave a skla­do­vaní o 2,7 %, priemysle o 1,7 % a vo vy­bra­ných trhových službách o 0,2 %. Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne len v malo­obchode o 2,6 %, veľ­ko­ob­chode o 1,9 % a v čin­nos­tiach reštaurácií a pohos­tinstiev o 0,9 %. Klesla v uby­to­va­ní o 11,6 %, pre­­daji a oprave motorových vozidiel o 2,9 %, dop­­rave a skla­do­vaní o 2,7 %, prie­mysle o 2,5 %, stavebníctve o 1,4 %, infor­mačných a ko­mu­ni­kačných činnostiach a vo vy­bra­ných trhových službách zhodne o 0,6 %.

V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 4,2 %. Znížila sa v ubytovaní o 10,1 %, čin­nos­tiach reštaurácií a po­hos­tin­stiev o 6,9 %, priemysle o 5,3 %, sta­­veb­níc­tve o 4,9 %, maloobchode o 3,9 %, veľkoobchode o 3,2 %, pre­daji a op­ra­ve motorových vozidiel o 2,2 %, vybraných trhových službách o 1,6 % a v do­p­rave a skla­do­vaní o 0,5 %. Mzda sa zvýšila v maloobchode o 4,9 % ( dosiahla 795 eur), veľko­ob­cho­de o 4,1 % (1 065 eur), činnostiach reštaurácií a pohostin­stiev o 3,1 % (529 eur), in­for­mač­ných a ko­muni­kač­ných činnostiach o 1,6 % (1 994 eur), vybra­ných trhových službách o 1,6 % (1 023 eur) a v stavebníctve o 0,8 % (738 eur). Klesla v ubytovaní o 9,7 % (695 eur), pre­­daji a opra­­ve motorových vozidiel o 0,8 % (1 028 eur), doprave a skla­do­va­ní o 0,6 % (1 005 eur) a v prie­mysle o 0,4 % (1 142 eur).