piatok 17. júla 2020

EU: Nový daňový balík

Nový daňový balík Európskej komisie založený na dvojici pilierov - na spravodlivosti a jednoduchosti - má zabezpečiť, aby daňová politika Európskej únie (EÚ) podporovala obnovu hospodárstva a dlhodobý rast v Európe. Európska komisia naďalej považuje spravodlivé zdaňovanie za jednu zo svojich hlavných priorít ako prostriedok na ochranu verejných príjmov, ktorý bude v dlhodobom horizonte zohrávať dôležitú úlohu pri hospodárskom oživovaní EÚ.

Cieľom je zlepšiť daňovú spravodlivosť tým, že sa zintenzívni boj proti zneužívaniu daní, obmedzí sa nekalá daňová súťaž a zvýši sa daňová transparentnosť. Zároveň sa zameriava na zjednodušenie daňových pravidiel a postupov, aby mali podniky v celej EÚ priaznivejšie daňové prostredie. Súčasťou tohto úsilia je v mnohých odvetviach odstrániť daňové prekážky a administratívnu záťaž daňových poplatníkov, aby mohli spoločnosti na jednotnom trhu ľahšie rásť a prosperovať.

Daňový balík pozostáva z troch samostatných, ale vzájomne súvisiacich iniciatív:
  1. V akčnom pláne zdaňovania sa uvádza 25 rôznych opatrení na nadchádzajúce roky, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a spravodlivejšie a lepšie zosúladiť dane s modernou ekonomikou. Tieto opatrenia uľahčia čestným daňovníkom život, a to odstránením prekážok v každej fáze od registrácie až po podávanie správ, platby, overovanie a riešenie sporov. Akčný plán pomôže členským štátom využiť potenciál údajov a nových technológií, zefektívniť boj proti daňovým podvodom, zlepšiť dodržiavanie predpisov a znížiť administratívnu záťaž.
  2. V návrhu o administratívnej spolupráci (DAC 7) sa pravidlá EÚ v oblasti daňovej transparentnosti rozširujú na digitálne platformy tak, aby tí, ktorí zarábajú predajom tovaru alebo služieb na platformách, zároveň platili spravodlivý podiel na daniach. Podľa tohto nového návrhu si budú členské štáty automaticky vymieňať informácie o príjmoch predajcov na online platformách. Návrh posilňuje a objasňuje pravidlá aj v iných oblastiach, v ktorých členské štáty spoločne bojujú proti zneužívaniu daní, napríklad uskutočňovaním spoločných daňových auditov.
  3. Oznámenie o dobrej správe daňových záležitostí je zamerané na podporu spravodlivého zdaňovania a obmedzovanie nekalej daňovej súťaže v EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Komisia preto navrhuje reformu kódexu správania, ktorú zameriava na daňovú súťaž a škodlivé daňové praktiky v EÚ. Zároveň navrhuje zlepšiť proces zostavovania zoznamu EÚ, na ktorom sú uvedené nespolupracujúce jurisdikcie, čiže krajiny mimo EÚ, ktoré odmietajú dodržiavať medzinárodne dohodnuté normy. Tento proces aj doteraz motivoval tretie krajiny, aby prijímali normy dobrej správy daňových záležitostí, ale treba urobiť viac. V oznámení sa takisto predstavuje, ako bude EÚ pristupovať k spolupráci s rozvojovými krajinami v oblasti zdaňovania v súlade s programom udržateľného rozvoja do roku 2030.
Ide o prvú časť komplexného a ambiciózneho programu EÚ v oblasti daní na nadchádzajúce roky. Komisia bude pracovať aj na novom prístupe k zdaňovaniu podnikov v 21. storočí, ktorý zameria na to, aby sme vedeli čeliť výzvam digitálneho hospodárstva a aby všetky nadnárodné spoločnosti platili svoj spravodlivý podiel. V súvislosti so zelenou dohodou predloží návrhy, ako zabezpečiť, aby zdaňovanie podporovalo cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutrálnosť EÚ. Cieľom tohto viacstranného prístupu k reforme zdaňovania v EÚ je spravodlivejšie a zelenšie zdaňovanie, ktoré bude viac vyhovovať modernému hospodárstvu a celkovo prispievať k dlhodobému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.