piatok 9. apríla 2021

Trend: Rast konkurzov a reštrukturalizácií

V prvom štvrťroku 2021 bolo na Slovensku vyhlásených celkom 58 konkurzov na majetok dlžníkov – z toho bolo 57 podnikateľských subjektov a 1 politická strana. Povolených bolo 7 reštrukturalizácií. Vyplýva to z údajov spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim, štvrtým štvrťrokom minulého roku počet konkurzov narástol o 16 % (z 50 na 58) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil až o 250 % (z 2 na 7). V medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 18,37 % (zo 49 na 58) a počet reštrukturalizácií klesol o 30 % (z 10 na 7). „Kým počet reštrukturalizácií sa dlhodobo pohybuje v štandardných počtoch, nárast vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku 2021 najviac ovplyvnil marec, keď počet konkurzov vyskočil na 25. Zvýšenie počtu konkurzov sme očakávali, nakoľko skončili opatrenia štátu, ktoré ochraňovali podnikateľské subjekty, ktoré sa dostali do finančných problémov z dôvodu pandemickej situácie pred veriteľmi. Konkurzy sa najviac dotýkajú firiem z veľko- a maloobchodu“,  uvádza analytička Ing. Jana Marková.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 176 konkurzov, čo je o 27,57 % menej než v predchádzajúcom období s 243 konkurzmi. V období od apríla 2020 do marca 2021 bolo povolených 19 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 23 povolenými reštrukturalizáciami o 17,39 % menej. Od roku 2006 do konca marca 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4.346 konkurzov a bolo povolených 865 reštrukturalizácií právnických osôb - dlžníkov. V marci 2021 bolo vyhlásených 25 konkurzov na majetok právnických osôb, z toho na 1 politickú stranu. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom (15 konkurzov) je to o 66,67 % viac a v medziročnom porovnaní s marcom 2020 s 18 konkurzmi to predstavuje nárast o 38,89 %. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 9 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov. Zároveň bolo začatých 28 nových konkurzných konaní.

V treťom mesiaci tohto roka bola povolená len jedna reštrukturalizácia priemyselného podniku v Banskobystrickom kraji, čo je až o tri štvrtiny menej, než vo februári 2021 so 4 povolenými reštrukturalizáciami. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet reštrukturalizácií v marci 2021 klesol o dve tretiny, keď v marci 2020 boli povolené tri reštrukturalizácie. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo v marci 2021 až 24 konkurzov (96 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho bolo 22 spoločností s ručením obmedzeným a 2 akciové spoločnosti. Do konkurzu sa dostala aj politická strana Vlasť neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina – jej podiel na počte vyhlásených konkurzov v marci 2021 predstavuje 4 percentá.

Až 48 percent dlžníkov, ktorí sa v marci dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Druhú najväčšiu skupinu s 36-percentným podielom predstavujú spoločnosti, ktoré zamestnávali od 10 do 99 pracovníkov. Najväčšími zamestnávateľmi, na ktorých bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, boli spoločnosti SHARKAM V.I.P. CATERING, s. r. o., z Bratislavy a zamestnanie sprostredkujúca agentúra KŠX s.r.o. z Bardejova. V obidvoch spoločnostiach pracovalo od 26 do 49 zamestnancov. V marci 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava  motorových vozidiel a motocyklov (6), v priemyselnej výrobe (5) a v ubytovacích a stravovacích službách (3). Najviac konkurzov súdy v marci 2021 vyhlásili v Bratislavskom kraji – 8. Najmenej, iba jeden konkurz bol vyhlásený na spoločnosť so sídlom v Trnavskom kraji. Spoločnosť, ktorej bola v marci povolená reštrukturalizácia, pôsobí v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a sídli v Banskobystrickom kraji.

V analýze spoločnosti sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.