štvrtok 22. septembra 2022

EU: 5,2 mld. eur pre vodíkový projekt

Európska komisia schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácií – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci. Projekt IPCEI Hy2Use spoločne oznámilo a pripravilo 13 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Do 35 projektov sa zapojí celkom 29 aktívnych podnikov v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a startupov.

IPCEI Hy2Use pokrýva rozsiahlu časť vodíkového hodnotového reťazca, keďže bude podporovať i) budovanie vodíkovej infraštruktúry, najmä veľkokapacitných elektrolyzérov a dopravnej infraštruktúry, na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkeho hlíkového vodíka a ii) vývoj inovačných a udržateľnejších technológií na integráciu vodíka do priemyselných procesov, najmä tých, ktorých je dekarbonizácia vo viacerých odvetviach, ako sú výroba cementu a skla. Očakáva sa, že vďaka projektu IPCEI sa zvýši dodávka obnoviteľného a nízkeho hlíkového vodíka a zníži sa závislosť od dodávok zemného plynu. V blízkej budúcnosti sa očakáva realizácia niektorých projektov s tímom, že v rokoch 2024 – 2026 by malo byť v prevádzke viacerých veľkokapacitných elektrolyzérov v rokoch 2026 – 2027 zavedených viacero inovačných technológií. Dokončenie celého projektu sa plánuje na rok 2036, pričom časové harmonogramy vzájomnej závislosti od funkcií projektu a zúčastnených podnikov.

Do projektu IPCEI „Hy2Use“ sa ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru podieľajú aj Nórsko s dvoma individuálnymi projektmi. Za posudzovanie štátnej pomoci notifikovanej Nórskom je zodpovedný dozorný úrad EZVO. IPCEI Hy2Use rozširuje a dopĺňa prvý projekt IPCEI vo vodíkovom hodnotovom reťazci „Hy2Tech“, ktorý bol schválený 15. júla 2022 . Hoci oba spomínané projekty IPCEI sa týkajú vodíkového hodnotového reťazca, Hy2Use sa zameriava na projekty, na ktoré sa Hy2Tech vzťahuje, t. j. na vodíkovú infraštruktúru a priemyselné využitie vodíka (zatiaľ čo projekt Hy2Tech je zameraný na koncových používateľov v sektore mobility).