pondelok 19. septembra 2022

Mobil: Pravidlá v škole

Na základe novej vyhlášky o základnej škole, ktorá nadobudla účinnosť v júli t.r., si pravidlá používania mobilných telefónov v škole od nového školského roka určuje každá škola sama vo svojom školskom poriadku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nezakazuje ani inak neurčuje obmedzovanie mobilných telefónov počas vyučovania, keďže situácia s ich využívaním v jednotlivých školách je odlišná.

Niektoré školy podľa MŠVVaŠ aktívne využívajú mobilné telefóny žiakov počas vyučovania a vedú žiakov k osobnej disciplinovanosti a zodpovednosti, iní majú ich prísny zákaz cez prestávky, ale cez vyučovacie hodiny s nimi žiaci pracujú alebo opačne. Rovnako ako pri ostatných pravidlách (formy obliekania sa žiakov, používanie edukačných publikácií, nosenie nebezpečných predmetov do školy, počet neospravedlnených hodín na zníženie známky zo správania atď.) si ich školy nastavujú vo svojom školskom poriadku v zmysle školského zákona.

V predchádzajúcej verzii vyhlášky o základnej škole z roku 2018 sa uvádzalo, že počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Po novom teraz platí, že pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, obliekania, používania edukačných publikácií a bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok.