piatok 23. septembra 2022

EU: Napomenutia kvôli legislatíve

Európska komisia oznámila balík právnych opatrení voči 24 členským štátom Európskej únie, ktoré neoznámili zavedenie desiatich smerníc EÚ do svojho vnútroštátneho práva v období medzi 1. júlom a 31. augustom 2022. Patrí k nim aj Slovensko. Všetky dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na formálnu výzvu a dokončili splnenie svojich povinností – v opačnom prípade im bude ako ďalší právny krok zaslané odôvodnené stanovisko.

Slovensko nezaviedlo do svojho práva smernicu EÚ z roku 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Poskytnúť má rozsiahlejšie a aktualizované pracovné práva a ochranu 182 miliónom pracovníkov v celej únii. Z nových pravidiel budú mať prospech najmä dva až tri milióny pracovníkov v neistých formách zamestnania. Komisia okrem Slovenska zaslala formálnu výzvu aj Belgicku, Cypru, Česku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku.

Druhá výzva pre Slovensko súvisí so smernicou EÚ z roku 2019 zahŕňajúcej ustanovenia o používaní digitálnych nástrojov a procesov v práve obchodných spoločností. Od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli on-line postupy na zakladanie určitých typov spoločností a na registráciu cezhraničných pobočiek a on-line predkladanie dokumentov v obchodných registroch. Všeobecným termínom pre členské štáty na transpozíciu tejto smernice bol 1. august 2021. Okrem Slovenska poslala Európska komisia formálne upozornenia aj Belgicku, Bulharsku, Cypru, Dánsku, Holandsku, Luxembursku, Poľsku, Slovinsku a Švédsku.

Tretia výzva pre Slovensko sa týka podpory rovnosti na trhu práce, konkrétne smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom z roku 2019. Tá má za cieľ zabezpečiť rovnosť v účasti na trhu práce podporou rovnakého rozdelenia opatrovateľských povinností medzi rodičov. Zaviedla otcovskú dovolenku, stanovuje minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky a päť pracovných dní ročne opatrovateľskej dovolenky pre každého pracovníka, ktorý poskytuje osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, a dáva pracujúcim rodičom detí vo veku najmenej osem rokov a všetkým opatrovateľom právo požiadať o flexibilné pracovné podmienky. Lehota na transpozíciu tejto smernice bola 2. augusta 2022. Komisia okrem Slovenska právne napomenula aj Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.