štvrtok 19. januára 2023

EU: Ochrana hráčov on-line hier

Európske odvetvie videohier rýchlo rastie, podľa dostupných údajov za rok 2021 sa veľkosť tohto trhu odhaduje na 23,3 miliardy eur. Poslanci Európskeho parlamentu na januárovom plenárnom zasadnutí rokovali aj o správe, ktorá vyzýva na harmonizáciu európskych pravidiel s cieľom dosiahnuť lepšiu ochranu používateľov on-line videohier.

Riešenie problematických nákupných praktík
Počítačové hry môžu hráčov nabádať k nákupu tzv. "loot boxov", balíčkov virtuálnych predmetov, ktoré hráčom pomáhajú napredovať v hre. Keďže ľudia míňajú skutočné peniaze, mohlo by to mať negatívne psychologické a finančné dôsledky v dôsledku nechcených nekontrolovaných nákupov. Parlament vyzýva Európsku komisiu, aby analyzovala spôsob predaja týchto balíčkov, a tiež aby prijala potrebné kroky na zavedenie spoločného európskeho prístupu na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti. Poslanci tiež varujú pred praktikami tzv. "gold farmingu", kedy používatelia získavajú hernú menu a neskôr ju predávajú za reálne peniaze. Rovnako sa môžu predmety získané v hrách, ako aj celé používateľské účty vymieňať, predávať alebo vsádzať na skutočné meny, čo je v rozpore s podmienkami uplatňovanými producentmi videohier. Tieto praktiky môžu byť spojené s praním špinavých peňazí, nútenou prácou a vykorisťovaním detí v rozvojových krajinách, a preto europarlament vyzýva štátne orgány krajín, aby ich zastavili.

Jednoduchšie zrušenie predplatného
Poslanci zdôrazňujú, že zrušenie predplatného online videohier musí byť rovnako jednoduché ako ich predplatenie, a uviedli, že automatické obnovovanie by mohlo byť problematické, ak by pokračovalo v rozpore so zámerom spotrebiteľa. Politiky vrátenia a refundácie musia byť v súlade so spotrebiteľským právom EÚ, keďže spotrebitelia musia mať rovnaké právo vrátiť a požiadať o vrátenie peňazí pri online nákupe ako pri osobnom nákupe.

Ochrana detí
Parlament chce zabezpečiť, aby boli deti lepšie chránené pred možnými škodami spôsobenými on-line videohrami a cielenou reklamou. Vyzýva na vytvorenie lepších nástrojov rodičovskej kontroly v súlade so systémom celoeurópskych informácií o hrách (PEGI), ktoré by rodičom umožnili väčšiu kontrolu nad hernými návykmi ich detí a lepšie monitorovanie času a peňazí, ktoré ich deti trávia hraním videohier. Vzhľadom na možný negatívny vplyv videohier na duševné zdravie europoslanci požadujú, aby sa tvorcovia hier vyhli manipulatívnemu dizajnu hier, ktorý môže viesť k závislosti od hier, izolácii a kybernetickému obťažovaniu.

Bezpečnosť zraniteľných skupín
Na zabezpečenie lepšej ochrany zraniteľných skupín by mali mať spotrebitelia ľahko dostupné všetky potrebné informácie o hre. To by im pomohlo urobiť informované rozhodnutie o prípadnom nákupe. Dizajn on-line videohier by mal byť inkluzívnejší a prístupnejší.

Dodržiavanie pravidiel ochrany údajov
On-line videohry by mali ešte lepšie chrániť údaje používateľov v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Mnohí ľudia využívajú on-line videohry nielen ako voľnočasovú aktivitu, ale aj ako mentálne cvičenie. Hry sú tiež užitočným nástrojom vo vzdelávaní. Od komisie sa žiada, aby predložila európsku stratégiu pre videohry, ktorá by podporila viac ako 90.000 priamych pracovných miest v Európe. Keďže toto odvetvie sa rýchlo rozvíja, je potrebné zohľadniť hospodársky, sociálny, vzdelávací, kultúrny a inovačný aspekt on-line videohier. Na posilnenie povedomia o tomto odvetví chce parlament zriadiť výročnú cenu EÚ za on-line videohry. Poslanciocenili  výskumný projekt EU Kids Online, ktorého cieľom je zhromaždiť údaje z celej Európy o skúsenostiach detí s on-line videohrami. Poslanci žiadajú, aby EÚ finančne podporila tento a ďalšie podobné projekty.