piatok 20. októbra 2023

EU: Strategické technológie pre Európu

Európsky parlament prijal právny predpis na vytvorenie platformy „Strategické technológie pre Európu (STEP)“ určenej na podporu kritických strategických technológií prostredníctvom finančnej podpory, v rámci tzv. „Značky suverenity“ a „Portálu suverenity“. Rokovania s členskými štátmi sa môžu začať ihneď, ako sa Rada dohodne na spoločnej pozícii.

Cieľom „Platformy strategických technológií pre Európu“ je posilniť európsku konkurencieschopnosť a odolnosť v strategických odvetviach a znížiť ich závislosť na zahraničných dodávateľských reťazcoch. Predpokladá sa v ňom podpora rozvoja a výroby kritických technológií a rieši sa nedostatok pracovných síl a zručností. Zámerom je posilniť rôzne programy a fondy EÚ a nasmerovať až 160 miliárd eur do nových investícií spolu so stimulmi politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Platforma podporí rast kľúčových technologických hodnotových reťazcov v digitálnom hospodárstve, priemyselných odvetviach s nulovou bilanciou a biotechnológiách, a zamerá sa aj na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností a podporu inovácií. Poslanci sa vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zasadzujú za ďalšie 3 miliardy eur nad rámec sumy navrhovanej Komisiou, čím sa rozpočet STEP zvýši na 13 miliárd eur v nových fondoch.

STEP by mal fungovať aj ako „test pre plnohodnotný fond suverenity v budúcom období VFR“. Poslanci žiadajú Európsku komisiu, aby do roku 2025 vykonala priebežné hodnotenie vrátane návrhu na zmenu STEP alebo nového návrhu na plnohodnotný Európsky fond suverenity. Trvajú na tom, že STEP a dlhodobá revízia rozpočtu EÚ by mali byť dohodnuté čo najskôr, keďže balík by sa mal začleniť do budúceho ročného rozpočtu, o ktorom sa bude rokovať v novembri 2023.