streda 19. júna 2024

e-Vozidlá: Nespravodlivé subvencie

V rámci prebiehajúceho prešetrovania Európska komisia dospela predbežne k záveru, že hodnotový reťazec batériových elektrických vozidiel (BEV) v Číne využíva nespravodlivé subvencovanie, ktoré spôsobuje hrozbu hospodárskej ujmy výrobcom BEV v Európskej únii. V prešetrovaní sa skúmali aj pravdepodobné dôsledky a vplyv opatrení na dovozcov, používateľov a spotrebiteľov BEV v EÚ.

Komisia sa preto obrátila na čínske orgány, aby prediskutovala tieto zistenia a preskúmala možné spôsoby riešenia zistených problémov spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami WTO. Vopred zverejnila úroveň dočasných vyrovnávacích ciel, ktoré by uložila na dovoz batériových elektrických vozidiel (ďalej len "BEV") z Číny. Ak by rokovania s čínskymi orgánmi neviedli k účinnému riešeniu, tieto dočasné vyrovnávacie clá by sa zaviedli od 4. júla prostredníctvom záruky (vo forme, o ktorej rozhodnú colné orgány v každom členskom štáte). Vyberali by sa len vtedy, ak a keď sa uložia konečné clá. Individuálne clá, ktoré by Komisia uplatňovala na troch čínskych výrobcov zaradených do vzorky, by boli:
• SVET: 17,4%;
• Geely: 20%; a
• SAIC: 38,1 %.
Ostatní výrobcovia BEV v Číne, ktorí spolupracovali pri vyšetrovaní, ale neboli zaradení do vzorky, by podliehali tomuto váženému priemernému clu: 21 %. Všetci ostatní výrobcovia BEV v Číne, ktorí nespolupracovali pri vyšetrovaní, by podliehali nasledujúcemu zostatkovému clu: 38,1 %.

Komisia 4. októbra 2023 formálne začala ex officio antisubvenčné prešetrovanie dovozu batériových elektrických vozidiel pre cestujúcich s pôvodom v Číne. Akékoľvek prešetrovanie sa ukončí najneskôr do 13 mesiacov od jeho začatia. Komisia môže uverejniť dočasné vyrovnávacie clá do 9 mesiacov od začatia konania (t. j. najneskôr do 4. júla). Konečné opatrenia sa majú uložiť do 4 mesiacov po uložení dočasných ciel. Na základe opodstatnenej žiadosti môže jeden výrobca BEV v Číne – Tesla – v konečnej fáze získať individuálne vypočítanú colnú sadzbu. Každá iná spoločnosť vyrábajúca v Číne, ktorá nebola vybraná do konečnej vzorky a ktorá si želá prešetriť svoju konkrétnu situáciu, môže požiadať o urýchlené preskúmanie v súlade so základným antisubvenčným nariadením bezprostredne po uložení konečných opatrení (t. j. 13 mesiacov po začatí). Lehota na ukončenie takéhoto preskúmania je 9 mesiacov. Spoločnosti zaradené do vzorky individuálne dostali informácie o svojich vlastných výpočtoch a majú možnosť vyjadriť sa k ich presnosti. Ak by tieto prípadné pripomienky poskytli dostatočné protiváhové dôkazy, komisia môže svoj výpočet prehodnotiť v súlade s právom EÚ.