piatok 21. júna 2024

SR: Zamestnanosť a mzdy v apríli 2024

Reálne mzdy na Slovensku v apríli t. r. boli v porovnaní s vlaňajškom vyššie, tempo rastu podľa štatistického úradu prekročilo v polovici odvetví úroveň 7 %. Najviac sa zvýšili zárobky zamestnancom v doprave so skladovaním, až o desatinu. Kým polovica odvetví zaznamenala úbytky zamestnancov, v troch odvetviach zamestnanosť vzrástla o viac ako 4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v apríli 2024 medziročne vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Až v štyroch z nich rástla dvojciferným tempom, a to v doprave a skladovaní o 12,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,5 % a aj v priemysle a maloobchode jej rast prekročil 10 %. Všetky vybrané odvetvia už druhý mesiac po sebe evidovali aj rast reálnych miezd, ktorý bol v rozpätí od 0,6 % v ubytovaní do 10 % v doprave a skladovaní. Výrazný rast miezd nad 7 % prekročili činnosti reštaurácií a pohostinstiev, priemysel, maloobchod aj stavebníctvo.

Zamestnanosť v apríli 2024 bola medziročne vyššia v 4 z 10 sledovaných odvetví. Prírastky počtu zamestnancov nad úrovňou 4 % mali sektory ubytovania, vybraných trhových služieb a informácií s komunikáciou. Zamestnanosť vzrástla o 2,5 % aj v stavebníctve. Dlhodobý pokles zamestnanosti naďalej evidoval priemysel, aktuálne o 2,2 %. Menej zamestnancov ako vlani pracovalo aj v doprave vrátane skladovania, vo veľko- aj maloobchode a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Zamestnanosť sa medziročne nezmenila v predaji a oprave motorových vozidiel.

V prvých štyroch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Dvojciferné tempo rastu nominálnych miezd nad 10 % evidoval priemysel, doprava so skladovaním, maloobchod a činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Rast reálnych miezd sa pohyboval od 1,5 % v informáciách a komunikácii do 8,3 % v priemysle. Od januára do apríla 2024 zamestnanosť rástla v 6 z 10 odvetví, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách o 4,6 %. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.