pondelok 17. júna 2024

SR: V máji pribudli bankroty

V máji tohto roku zbankrotovalo 937 občanov Slovenska, zatiaľ v tomto roku najviac. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o necelých 9 %, a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o takmer 10 %. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, bolo do konca mája t.r. vyhlásených 81 275 osobných bankrotov.

„V máji bol vyhlásený aj konkurz na majetok 114 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, respektíve na virtuálnych adresách, čo predstavuje 12 % z ich celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 13 bankrotujúcich manželských dvojíc, pričom jeden manželský pár zbankrotoval aj s dcérou, a ďalších 5 príbuzenských väzieb,“ uviedla Jana Marková. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 11 % vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov (100) a zvyšok na majetok nepodnikateľov (837). Celkom bolo vyhlásených 928 konkurzov a 9 dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Súdy zároveň zrušili 826 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 744 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 82 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Osobné bankroty v máji na Slovensku vyhlásilo 592 mužov a 345 žien. Medzi mužmi malo 2,4 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie a medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,3 percenta dlžníčok. Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 29,6 percenta a medzi ženami to boli štyridsiatničky s podielom 29 percent. V piatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom (147) a Košickom kraji (144). Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji, a to konkrétne 72. V medziročnom porovnaní ich počet klesol až v piatich krajoch, najviac v Bratislavskom o 33,1 percenta. V troch krajoch podľa analýzy počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Nitrianskom kraji o 51,7 percenta.