utorok 16. mája 2017

EU: Obmedzenia pre elektronický obchod III
Výsledky prieskumu Európskej komisie potvrdzujú, že je nevyhnutné, aby poskytovatelia digitálneho obsahu mali k dispozícii licencie od držiteľov autorských práv na tento obsah; zároveň je to určujúci faktor miery trhovej konkurencie.

Správa poukazuje na niektoré licenčné praktiky, ktoré môžu komplikovať nástup nových online obchodných modelov a služieb. Pri každom hodnotení týchto licenčných praktík z hľadiska pravidiel EÚ pre hospodársku súťaž však treba zohľadniť povahu daného odvetvia. Jedným z kľúčových zistení odvetvového prieskumu je, že takmer 60% poskytovateľov digitálneho obsahu, ktorí sa doň zapojili, sa s držiteľmi práv zmluvne dohodlo na geografickom blokovaní. 

Poskytovatelia obsahu môžu mať na geografické blokovanie objektívne opodstatnené dôvody – napríklad otázky DPH alebo určité zákonné ustanovenia o verejnom záujme. Komisia už navrhla legislatívu na zaistenie toho, aby spotrebitelia, ktorí si chcú kúpiť výrobky a služby v inej krajine EÚ (či už cez internet alebo osobne) neboli diskriminovaní z hľadiska dostupnosti cien, predajných alebo platobných podmienok, pokiaľ na to nie je určitý objektívny dôvod. Komisia takisto predložila návrhy na modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorského práva, najmä s cieľom zlepšiť cezhraničný prístup k online audiovizuálnemu obsahu, pričom sa zohľadňuje význam roly, ktorú územné využívanie audiovizuálneho obsahu zohráva v modeli financovania európskeho audiovizuálneho priemyslu. O oboch návrhoch sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade.