pondelok 31. júla 2017

Aktuálne: Agenda 2030
Problematike udržateľného rozvoja bude zo strany štátu venovaná väčšia pozornosť. Návrh vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho kabinet na svojom zasadnutí odsúhlasil.  

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj definuje  17 cieľov, ktoré boli prijaté na pôde Organizácie spojených národov. Schválený návrh nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 2020 a predstavuje postup, ktorým SR plánuje prispieť k zavádzaniu agendy na vnútroštátnej úrovni. Materiál navrhuje tiež vytvorenie nového inštitucionálneho rámca pre implementáciu Agendy 2030, ktorý integruje všetkých relevantných aktérov a dáva priestor na vyjadrenie rôznym zložkám spoločnosti. Vytvorená má byť Rada vlády pre Agendu 2030 ako koordinačného orgánu. 

V rámci konzultatívneho procesu budú určené národné priority implementácie Agendy 2030, ktoré budú predložené vláde na schválenie do 31. mája 2018. K jednotlivým národným prioritám budú priradené merateľné strategické ciele, príslušné národné indikátory a relevantné implementačné materiály a nástroje rezortov. Pravidelné monitorovanie prebehne v dvojročných periódach. Má tvoriť predpoklad aj pre vykazovanie výsledkov Slovenska na pôde OSN. Ambíciou je uskutočniť prvú dobrovoľnú prezentáciu výsledkov v júli 2018.