utorok 19. septembra 2017

Aktuálne: Dátové prepojenie verejnej správy
Verejné vypočutie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu Dátovej integrácie jednotlivých systémov verejnej správy zdôraznilo nevyhnutnosť zdieľania údajov a dát medzi úradmi a ich registrami. Zníži sa tak administratívna záťaž, ušetria čas a náklady ľuďom aj štátu. 

Projekt je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre princíp „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov. Podstatou je prepojenie informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy. Úlohou štúdie uskutočniteľnosti bolo zhodnotiť súčasný stav dátovej integrácie, posúdiť možné alternatívy, z nich vybrať a rozpracovať tú, ktorá zaručí zásadný posun v tejto oblasti. Vypracoval ju Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý bude realizovať národný projekt Dátová integrácia a bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II.). Štúdia uskutočniteľnosti preto obsahuje aj ekonomickú finančnú analýzu (tzv. CBA), posudzuje ziskovosť projektu s ohľadom na oprávnenosť použitia NFP.

Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :
• Naplnenie „kritickej masy“ orgánov verejnej moci (OVM) s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu.
• 39 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta.
• 31 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa.
• 216 nových objektov evidencie registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov.
• 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie.
• Vytvorený Dátový model pre zapojené OVM v zmysle pravidla “1x a dosť”, ktorého dátové prvky budú postavené na centrálnom modeli údajov verejnej správy.
• Aktualizovaný Centrálny model údajov verejnej správy, ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov.
• Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS OVM, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v systéme MetaIS.

Dátová integrácia taktiež poskytne služby súvisiace s realizáciou projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (nové centrálne služby), ktorý je súčasťou schváleného realizačného zámeru UPVII „Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy“.