streda 20. septembra 2017

Aktuálne: Energetické audity
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlásilo druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji. V priebehu niekoľkých týždňov majú byť vyhlásené výzvy aj pre projekty v ostatných regiónoch. 

V rámci výzvy pre podniky v BSK sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270.000 EUR. Podnikatelia môžu získať podporu až 85% z celkových oprávnených výdavkov na audit, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10.000 EUR. Audity je možné realizovať do 31. januára 2018. Žiadosti je možné podať do 31. októbra 2017 a je v nich potrebné uviesť stručnú informáciu o predmete a harmonograme auditu, doterajšej spotrebe a nákladoch na energiu, pridanej hodnote podniku, ako aj predpokladané oprávnené náklady na audit, z ktorých vyplynie výška dotácie.

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré chcú realizovať projekty v mimobratislavských regiónoch, sa budú môcť zapojiť do inej výzvy vyhlásenej v najbližších týždňoch zameranej na realizáciu energetických auditov aj opatrení z nich vyplývajúcich. Na výzvu je vyčlenených 40 miliónov EUR. Minimálna výška podpory bude 20.000 EUR, maximálna 200.000 EUR. Pre veľké podniky SIEA pripravuje výzvu zameranú len na realizáciu opatrení vyplývajúcich z auditov, samotné audity musia veľké podniky realizovať z vlastných prostriedkov, keďže tieto sú pre nich povinné. Výzva by mala byť vyhlásená v najbližších mesiacoch s celkovou sumou 50 miliónov EUR. Obe výzvy sa pripravujú v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.