utorok 22. mája 2018

EU: Telekomunikačné služby on-line

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa uverejnili výsledky celoeurópskeho skríningu 207 webových lokalít, ktoré ponúkajú služby telefonovania v pevnej/mobilnej sieti, internetu či audio a video streamingu. 

Podľa prieskumu 163 z týchto webových lokalít možno porušuje právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa. Medzi najčastejšie zistené problémy patria reklama údajne bezplatných alebo zľavnených balíkov, ktoré sú v skutočnosti viazanými ponukami, nedostatočný systém riešenia sporov alebo, že tieto webové lokality môžu jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom spotrebiteľa informovali, alebo mu to zdôvodnili.

Hlavné zistenia:
* v 50% webové lokality propagovali službu zadarmo alebo so zľavou v prípadoch, kedy ju bolo možné získať len ako súčasť viazaného balíka služieb;
* v 78,7% webové lokality neuvádzali odkaz na platformu na riešenie sporov online;
* na 40,6% webových lokalít nebol uvedený žiadny opis systému riešenia sporov;
* 31,9% webových lokalít môže jednostranne zmeniť podmienky zmluvy alebo charakteristiky služby bez informovania spotrebiteľa či bez toho, že spotrebiteľ by mohol zmluvu zrušiť;
* 25,1% webových lokalít neposkytlo jasné alebo pravdivé informácie o možnostiach náhrady a vrátenia peňazí v prípadoch, keď ponúkaná služba nezodpovedá tomu, za čo klient zaplatil;
* 21,7 % webových lokalít neuviedlo jasné a komplexné informácie o automatickom predĺžení obnove zmluvy.

Vnútroštátne orgány podrobnejšie preveria všetkých 163 webových lokalít, pri ktorých boli zistené nezrovnalosti a budú žiadať nápravu. Orgány zodpovedné za spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa zabezpečia, aby webové lokality postupovali v zmysle zákona, pričom využijú vnútroštátne postupy presadzovania práva. Komisia nedávno navrhla aj Novú dohodu pre spotrebiteľov, ktorá posilní možnosti reakcie na obchodníkov využívajúcich nekalé obchodné praktiky a príslušným orgánom umožní dôraznejšie presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Podľa hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov EÚ z roku 2016, v ktorej sa sleduje názor spotrebiteľov na viac ako 40 trhov, sektor telekomunikácií má na svedomí najvyššie celkové poškodzovanie spotrebiteľa.