pondelok 21. mája 2018

SR: Frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil nové výzvy do výberových konaní na pridelenie frekvencií z pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Bardejov, Dolný Kubín, Hlohovec a Malacky.  

Predmetom každého z týchto výberových konaní je šesť frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Vyvolávacou cenou pre každý ponúkaný frekvenčný blok je 550 €. Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 11.06.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 € pripísaná na účte pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky do výberového konania.    

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým používateľom.