pondelok 27. augusta 2018

Výzvy: Dva tendre za vyše 10 miliónov eur

Ministerstvo práce hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí technickú podporu integračnej platformy a dodávateľa služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov.

Predmetom prvej zákazky je poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov Oracle Software Security Assurance a doplnkových služieb k nosným rezortným kritickým systémom. Ide napríklad o riadenie sociálnych dávok, formulárový portál, informačný systém sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či informačný systém Softip postavených na platforme Oracle. Celkovo rezort práce odhaduje, že za tieto služby by mal zaplatiť 7,52 milióna eur bez DPH, pričom zákazka je rozdelená na dve časti. O víťazovi súťaže sa bude rozhodovať na základe ponúknutej ceny. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 24. septembra tohto roka.
   
V druhom tendri hľadá rezort spoločnosť, ktorá zabezpečí technickú podporu integračnej platformy, ktorá je súčasťou informačného systému v pôsobnosti ministerstva práce. Zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými systémami v rámci rezortu práce, ako aj integráciu poskytovaných elektronických služieb v oblastiach štátnych sociálnych dávok, poistenia a pomoci do prostredia eGovernmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi informačného systému verejnej správy a rezortom práce v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi, ktoré prijala vláda SR. Celková odhadovaná cena tejto zákazky je 3,31 milióna eur bez DPH. Kritériom pre výber víťaza bude opäť cena, pričom zákazka má byť pridelená na 48 mesiacov. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky tiež do 24. septembra tohto roka.