piatok 17. augusta 2018

Výzvy: Podpora výskumu a vývoja na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) vyhlásilo 5 prvých výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja spolu s 2 výzvami na podporu mobilizácie RIS3 tímov a 1 výzvou na podporu nadnárodných centier excelentnosti. Celková alokácia 8 vyhlasovaných výziev je 349,5 mil. EUR.  

Z dôvodu lepšieho zacielenia finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácie na konkrétne témy namiesto jednej všeobecnej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sa vyhlasuje 5 tematicky orientovaných výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v 5 doménach inteligentnej špecializácie: Dopravné prostriedky pre 21. storočie (63.072.000 eur), Priemysel pre 21. storočie (107.712.000 eur), Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  (47.520.000 ), Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (33.696.000 eur), Zdravé potraviny a životné prostredie (36.000.000 eur). Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je 288 mil. EUR.

Žiadatelia musia dbať o to, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska.

Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste. Následne bol prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty. Nový systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie prešiel úspešne validáciou zo strany Orgánu auditu Ministerstva financií SR, o čom bola informovaná Európska komisia dňa 30. 7. 2018.