utorok 11. septembra 2018

Slovensko.sk: Prístup k e-schránke


K obsahu elektronických schránok subjektov, ktoré zanikli, alebo už nie sú nažive, je od 2. septembra 2018 možné pristupovať aj bez osobného vyžiadania. Táto možnosť je ale obmedzená v súlade s novelou zákona o e-Governmente.

Do elektronických schránok fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb aj orgánov verejnej moci, ktoré boli deaktivované z dôvodu úmrtia, ukončenia podnikania alebo zrušenia (zániku) subjektu však nebude možné doručovať rozhodnutia (odosielateľovi rozhodnutia sa zašle chybová správa s informáciou, že doručovanie do schránky adresáta nie je možné) a taktiež sa z nich nebudú dať odosielať správy. Zastupovania, resp. udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickými schránkami ostanú ale zachované.

Uvedená zmena vyplýva z novelizovaného ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o e-Governmente: „Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to podobu podľa § 15 písm. a).“