štvrtok 25. októbra 2018

EU: Lepšia kvalita vody z kohútika a menej plastového odpadu


Európsky parlament schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery vo vodu z vodovodu, ktorá je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda. Sprísnia sa tak limity pre niektoré znečisťujúce látky vrátane olova (o polovicu), niektorých endokrinných disruptorov (napríklad polyfluóralkylovaných látok, PFAS) či škodlivých baktérií. Zavedie tiež povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode.

Členské štáty by podľa poslancov mali prijať opatrenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu k čistej vode v celej EÚ a zároveň uľahčiť prístup k vode v obciach a vo verejných budovách - napríklad budovaním bezplatných pitných fontánok, kde je to technicky realizovateľné a primerané. Parlament tiež presadzuje, aby reštaurácie, jedálne a poskytovatelia stravovacích služieb ponúkali svojim klientom vodu zadarmo alebo len za malý servisný poplatok.

V nadväznosti na občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) poslanci zopakovali svoju požiadavku, aby sa členské štáty zamerali aj na potreby zraniteľných a marginalizovaných skupín. Schválený text od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby identifikovali osoby bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode, zvážili možné riešenia ich situácie a informovali ich o možnostiach pripojenia sa na rozvodnú sieť alebo o alternatívnych možnostiach prístupu k pitnej vode.

Parlament EÚ začne rokovať o konečnom texte novej legislatívy s Radou v momente, keď sa ministri dohodnú na svojej rokovacej pozícii. Podľa Európskej komisie by nižšia spotreba balenej vody mohla domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne. Novela smernice o pitnej vode je tiež dôležitá na plnenie stratégie EÚ pre plasty z januára 2018.