štvrtok 22. novembra 2018

EU: Čistá energia pre všetkých Európanov

Do roku 2030 by sa energetická účinnosť v Európskej únii mala zvýšiť o 32,5%. Podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe by mal v rovnakom čase dosiahnuť aspoň 32%. Oba ciele by mali byť v roku 2023 prehodnotené, pokiaľ by sa však mali meniť, tak len smerom nahor, znížiť sa nemôžu.

Plénum schválilo novú smernicu v oblasti energetickej, text smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a nariadenie o riadení energetickej únie. Europoslanci očakávajú, že efektívnejšie využívanie energie ušetrí domácnostiam peniaze, zníži závislosť únie na externých dodávateľoch ropy a zemného plynu, zvýši kvalitu miestneho ovzdušia a zlepší ochranu životného prostredia. Nové pravidlá po prvýkrát zaviažu členské štáty prijať samostatné opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, ktoré budú zamerané na pomoc energetickou chudobou postihnutým domácnostiam. Občanom tiež umožnia za účelom vlastnej spotreby vyrábať a uskladňovať energiu z obnoviteľných zdrojov a v prípade prebytku ju aj predávať.

Biopalivá druhej generácie môžu podľa poslancov zohrávať významnú úlohu pri znižovaní uhlíkovej stopy v sektore dopravy. Na základe novej legislatívy by aspoň 14% paliva využívaného v doprave malo do roku 2030 pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Produkcia biopalív prvej generácie je však spojená s vysokým rizikom takzvanej nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC), teda konverzie pôdy, na ktorej nedochádzalo ku kultivácii plodín - napríklad pozemkov s trávnatými porastmi či lesmi, na pôdu využívanú na produkciu potravín. Využívanie biopalív prvej generácie sa preto od roku 2030 nebude považovať za súčasť úsilia o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V rámci kalkulácie dosahovania týchto cieľov bude príspevok prvej generácie biopalív od roku 2019 postupne znižovaný a v roku 2030 dosiahne nulovú úroveň.


Po schválení Európskym parlamentom musí nové právne normy formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpia dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Nariadenie o riadení energetickej únie bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Dvojica smerníc - o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch energie - podlieha transpozícii do vnútroštátneho práva, na ktorú budú mať členské štáty 18 mesiacov.

Každý členský štát predstaví do 31. decembra 2019 prvý desaťročný integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý bude obsahovať vnútroštátne ciele, príspevky, ako aj politiky a opatrenia zamerané na ich dosiahnutie. Takého plány by členské štáty mali vypracovať každých desať rokov.