štvrtok 29. novembra 2018

EU: Nové pravidlá pre liehoviny


Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu za účasti Európskej komisie dospeli k politickej dohode o nových pravidlách výroby a označovania liehovín a tiež registrácie a ochrany liehovín s chráneným zemepisným označením.

Dohoda predstavuje záruku, že liehoviny v celej EÚ budú jasnejšie a jednotne označované. Vytvorenie registra kontrolných orgánov členských štátov tiež uľahčí prácu vnútroštátnych orgánov dozoru, aby sa k spotrebiteľom dostávali originálne výrobky. Liehoviny s chráneným zemepisným označením, akými sú napríklad Koňak, Irish Cream, Genever alebo Ouzo budú taktiež lepšie chránené proti zneužitiu ich prísad a proti registrácii podobných ochranných známok.

Hlavné prínosy nového nariadenia:
-          objasnenie pravidiel výroby a označovania pre väčšinu kategórií liehovín, vrátane vymedzenia maximálnych limitov sladenia pre niekoľko kategórií na úrovni EÚ,
-          zlepšenie pravidiel označovania, ktoré sa uplatňujú v prípade, že sa lieh kombinuje s inými výrobkami vrátane iných liehovín;
-          vytvorenie registra kontrolných orgánov členských štátov;
-          zvýšenú ochranu zemepisných označení: ak sa používajú ako zložky, keď sú v rozpore s ochrannými známkami a tiež s tovarom v tranzite na území EÚ;
-          ďalšie zjednodušenie postupov so zemepisným označením: kontrola Európskej komisie, ktorá sa zameria len na prvky európskeho významu, jasnejšie definície zmien a doplnení na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, plne rešpektujúc zásadu subsidiarity, aj skrátenie lehoty na vybavovanie žiadostí.