streda 28. novembra 2018

SR: Tretí antibyrokratický balíček


Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) predstavilo tretí antibyrokratický balíček, ktorý obsahuje 36 opatrení na znižovanie administratívneho zaťaženia, podporu podnikania a digitalizáciu. Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Do konca budúceho roka by malo byť zavedených do praxe 32 opatrení, zvyšné sa zrealizujú počas roku 2020. 

Ministerstvo hospodárstva predložilo tretí antibyrokratický balíček na pripomienkové konanie, následne by o ňom mala rokovať vláda. Opatrenia prinášajú jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok: stavebné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, inšpektoráty práce a inšpektoráty SOI, ktoré majú regionálne rôzny prístup a požiadavky na podnikateľov. Príslušné úrady vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností (tzv. checklist) pre začínajúcich podnikateľov, ktoré doteraz chýbali. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív. 

Podnikateľom majú zmeny ušetriť v prvom roku 72,5 milióna eur, následne až 76 miliónov eur. Napríklad nebudú musieť vykonať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na zdravie zamestnancov (napr. kancelárie), ale pošlú iba oznámenie. Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky bude jednotná pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva, zverejní sa na webe a nebudú sa vyžadovať nepotrebné prílohy. Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR sa primárne zameriavajú na zjednodušenie stavebného konania - napríklad vytvorenie novej kategorizácie nebytových priestorov zjednotí postupy stavebných úradov, zverejní sa jednotný vzoru žiadosti o zmenu účelu užívania stavby. Súčasný právny stav totiž spôsobuje odlišné prístupy stavebných úradov k podnikateľským subjektom. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude môcť napríklad pri porušení menej závažných pravidiel využiť kompetenciu, kedy podnikateľ dostane „druhú šancu". Ak urobí nápravu v prospech spotrebiteľov, môže sa mu znížiť, alebo úplne odpustiť hroziaca sankcia. SOI súčasne nebude musieť viesť správne konanie a môže sa sústrediť na iné aktivity. Po novom by mala SOI pri výške pokuty zohľadňovať aj obrat podniku.

Prvý balíček antibyrokratických opatrení obsahoval 35 opatrení a vláda ho schválila v júni 2017. Druhý balíček, ktorý obsahuje 23 opatrení a päť úloh, platí od mája t.r.