pondelok 22. júla 2019

Výzva: Podpora rodovej rovnosti

Úrad vlády SR  vyhlásil v rámci Nórskych grantov otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v programe Domáce a rodovo podmienené násilie. Na výzvu vyčlenil 1.440.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné alebo súkromné, komerčné aj nekomerčné subjekty i mimovládne organizácie. 

Podporu získajú najmä projekty realizované inštitúciami či odborníkmi s relevantnou históriou o ich doterajšej činnosti, projekty podporujúce inštitúcie dlhodobo aktívne v oblasti rodovej rovnosti, projekty, v rámci ktorých budú poskytnuté prednášky vo viacerých školách a okresoch a viacerých školách s vysokým zastúpením žiakov a študentov z rómskeho etnika. Rovnako projekty zamerané na aktívne zapojenie rôznorodých zainteresovaných strán, projekty, ktoré sú udržateľné a inovatívne a zároveň boli konzultované so zodpovednými zainteresovanými stranami či projekty realizované v partnerstve so subjektmi z Nórskeho kráľovstva.

Rôzne projekty budú vyberané tak, aby spoločne prispeli k naplneniu týchto priorít. Posudzovať ich bude výberová komisia, pozostávajúca najmenej zo štyroch osôb s príslušnými odbornými znalosťami. Žiadosť o projekt má byť vypracovaná v anglickom jazyku a predložená elektronicky prostredníctvom aplikácie na webovej stránke eeagrants.sk