pondelok 26. augusta 2019

Radíme: Ste osamelý rodič?

Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou chudoby spomedzi krajín Európskej únie, v roku 2018 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 16,1 % nášho obyvateľstva (863.000 ľudí). Za hranicu chudoby u nás sa v minulom roku považoval hrubý mesačný príjem 373 € v prípade 1-člennej domácnosti, 485 € v prípade domácnosti s 1 dospelým a 1 dieťaťom, 587 € pre 1 dospelého a 2 deti a 671 € v domácnosti s 2 dospelými a 1 dieťaťom (podľa Štatistického úradu SR).

Medzi rizikové skupiny, ktorých finančná stabilita môže byť na tenkom ľade, patria vdovy/vdovci, rodičia ťažko chorých detí, ľudia so závažnou diagnózou či ľudia po päťdesiatke, ktorí majú relatívne ďaleko do dôchodku. Patria sem aj osamelí rodičia (matky alebo otcovia), ktorí žijú bez partnera v spoločnej domácnosti s jedným dieťaťom či viacerými deťmi a v praxi to znamená, že sú jediným živiteľom neúplnej rodiny. Mať deti je nádherné a niekedy náročné zároveň, a to zvyčajne najmä po finančnej stránke. Počas prvých rokov života dieťaťa vám pomôže niekoľko druhov štátnych sociálnych dávok - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR) poskytuje matke/otcovi pri splnení všetkých podmienok jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, následne materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu, ktoré má právo poberať do 34. týždňa života dieťaťa a nakoniec mesačný rodičovský príspevok vyplácaný opäť MPSVR až do dovŕšenia 3. roku života dieťaťa. Od dovŕšeného 3. roku života do maximálne 25. roku života dieťaťa má však jeho matka/otec od MPSVR nárok iba na prídavok na nezaopatrené dieťa, čo momentálne predstavuje sumu 24,34 € mesačne.

Finančne náročnejšie obdobie nastáva s nástupom dieťaťa do predškolského zariadenia. Ak vám dieťa neprijmú do štátneho zariadenia, budete pravdepodobne odkázaný na súkromné jasle či škôlku. Tá vás napr. v hlavnom meste môže stáť mesačne približne 400 € + stravné. Deti v predškolskom veku však bývajú často choré, pretože ich imunita sa iba buduje. Ak si teda nemôžete dovoliť byť často na OČR, či nemáte poruke flexibilnú babičku, služby opatrovateľky vás môžu vyjsť v priemere 5 € za hodinu.

V roku 2018 bolo na Slovensku 46.386 domácností, v ktorých žije jedno alebo viacero detí iba s jedným z rodičov. Za daný rok bol celkový počet obyvateľov v tomto type domácností 109.907 (podľa Štatistického úradu SR). Ak jeden z rodičov ostane z akéhokoľvek dôvodu bez partnera/partnerky, stáva sa finančná situácia neúplnej rodiny náročnejšia. Okrem toho, že máte nárok na materské v trvaní 37 týždňov (oproti bežným 34), žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by ste si z titulu svojho sociálneho statusu mohli uplatniť, neexistujú. Výška štátom poskytovaných sociálnych dávok určená rodičovi je jednotná pre všetkých bez ohľadu na rodinnú situáciu. Vytvoriť si za daných okolností finančnú rezervu je teda pre mnohých takmer nemožné. Naopak, mnoho osamelých rodičov horko-ťažko vyjde z jedného mesačného príjmu.