piatok 30. augusta 2019

SR: Vyššia bezpečnosť ihrísk

Bezpečnosť detských ihrísk by sa mala zvýšiť na základe novej legislatívy, ktorá jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. 

Podľa kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) je počet detských ihrísk s nedostatkami stále vysoký a až približne 70 % nedostatkov súvisí s bezpečnosťou detí. Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení. V návrhu sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa navrhuje systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou by mala byť povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné ročné kontroly. Legislatíva stanovuje aj požiadavky na odbornú spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čím by sa malo zamedziť pôsobeniu rôznych podvodných kontrolórov. Návrh počíta aj so sankciami v prípade nedodržiavania stanovených pravidiel.

Nová legislatíva síce stanovuje administratívne povinnosti pre vlastníkov ihrísk, tie by však mali byť minimálne a jasne stanovené. Účinnosť zákona je navrhovaná od januára 2020. V prípade, že normu podporí aj parlament, prevádzkovatelia ihrísk budú mať lehotu 18 mesiacov, aby ihriská pripravili podľa nových podmienok a bol čas aj na školenie inšpektorov.